036 853 101

grad@stolac.gov.ba

Javni oglas za prijem djelatnika u radni odnos na određeno vrijeme

Na temelju članka 20. Statuta Centra za socijalni rad Stolac, broj : 05-288/16 od 20.05. 2016.g. , a u vezi sa člankom 6. Pravilnika o radu Centra za socijalni rad Stolac, broj : 05-541/16 od 19.7.2016.godine, čl. 33.Organizacije i sistematizacije radnih mjesta i zadataka javne ustanove Centar za socijalni rad stolac, broj : 05-542/16 od 19.7.2016.godine i Odluke o raspisivanju javnog oglasa broj : 05-566/20 od 16.09.2020.g. , ravnatelj Centra za socijalni rad Stolac, objavljuje

 

                                                                                  JAVNI OGLAS

                                  za prijem djelatnika u radni odnos na određeno vrijeme     

           

I.Naziv radnog mjesta: Psiholog

 

Opis poslova radnog mjesta:

-Prikupljanje podataka o klijentu i psihodijagnostika

– Analiza dokumentacije

– Mjerenje i procjenjivanje psihičkih karakteristika klijenta (psihodijagnostika)

– Intervju (individualni, obiteljski, grupni)

– Opažanje (opservacija) ponašanja i reakcija

– Savjetodavni intervju

– Psihologijsko savjetovanje

– Stručno-analitički rad

– Drugi poslovi u skladu sa svojom stručnom spremom,  po nalogu ravnatelja Centra.

 

Opći uvjeti, koje kandidat treba ispunjavati:

            -da je državljanin Bosne i Hercegovine ,

            -da je punoljetan ,

             -da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje  poslova radnog mjesta,

            -da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinska kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji , odnosno Bosni i Hercegovini ,

            -da nije obuhvaćen odredbom članka IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine

 

Posebni uvjeti, koje kandidat treba ispunjavati:

           -Visoka školska sprema, VII stupanj

           – Završen fakultet, smjer Psihologije

          –jedna godina radnog iskustva na poslovima u struci, po završenom fakultetu, struka-psihologija,

 

  1. Popis potrebnih dokumenata:

            Uz prijavu na javni oglas , koja treba sadržavati kraću biografiju i kontakt podatke , potrebno je priložiti sljedeće dokumente (original ili ovjerena kopija):

            -Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) ,

            -Diploma ili uvjerenje o završenoj školskoj struci iz oglasa,

            -Dokaz o radnom iskustvu  u struci , sa najmanje jednom godinom iskustva,

            -Ovjerenu izjavu da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji , odnosno Bosni i Hercegovini , ida nije obuhvaćen odredbom članka IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

 

Dokaz o općoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje  poslova radnog mjesta, kandidat je dužan pribaviti i dostaviti poslodavcu, nakon izbora kandidata na oglas, a najdalje 15 dana po donošenju odluke o izboru kandidata po oglasu.

 

Izbor kandidata izvršiti će se u skladu sa odredbama općih akata Centra za socijalni rad Stolac i zakonskih propisa.

 

III. Prijem na vrijeme od : određeno vrijeme od godinu dana.

 

  1. Rok trajanja oglasa i adresa za podnošenje prijava: Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja oglasa.

 

Prijave na javni oglas sa traženom dokumentacijom dostaviti  u centara za socijalni rad Stolac, na protokol ili poštom preporučeno na adresu:

 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD  STOLAC

Banovinska bb

88360 Stolac

                     

„Prijava  na javni oglas za prijem– NE OTVARATI“

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

           

 

RAVNATELJ CSR STOLAC

Ivan Perić, v.r.