036 853 101

grad@stolac.gov.ba

Služba za opću upravu, civilnu zaštitu i braniteljsko invalidsku zaštitu

voditelj službe

Ime Prezime

Telefon

036/853-xxx

email

mail@stolac.gov.ba

Sve dokumente Službe za opću upravu, civilnu zaštitu i braniteljsko invalidsku zaštitu možete preuzeti na platformi E-registar

Služba za opću upravu, civilnu zaštitu i braniteljsko invalidsku zaštitu, kroz Odsjek za opću upravu, Odsjek za civilnu zaštitu i Odsjek za braniteljsko – invalidsku zaštitu u okviru svojih nadležnosti obavlja sljedeće poslove:

Odsjek za opću upravu

 • prima zahtjeve građana upućene svim službama jedinstvenog organa uprave,
 • izdaje odgovarajuće obrasce-zahtjeve,
 • izdaje potvrde ili uvjerenja iz odgovarajućih službenih evidencija,
 • dostavlja predmete i akte u rad nadležnim službama i organima za
 • rješavanje (dostavljanje predmeta i akata u rad nadležnim službama i organima za rješavanje vrši se putem internih dostavnih knjiga),
 • razvodi predmete i akte,(vrši se kroz interne dostavne knjige),
 • vodi rokovnik predmeta i akata,(Zakon o upravnom postupku),
 • otprema poštu,(vrši se putem odgovarajućih knjiga za poštu i knjige za kurire),
 • stavlja predmete i akte u arhivu i osigurava njihovo čuvanje,(predmeti i akti se stavljaju u arhivu u skladu sa Uredbom o uredskom poslovanju organa uprave i službi za upravu u Federaciji Bosne i Hercegovine i Naputkom za njeno izvršenje i Zakon o arhivskoj djelatnosti),
 • izdaje prijepise dokumenta iz arhive po zahtjevima fizičkih i pravnih lica,
 • vrši ovjeru potpisa, prepisa i rukopisa,
 • vrši ovjeru potpisa na terenu na području grada po zahtjevima pravnih i fizičkih lica,
 • vrši upis, promjene i ispravke u matične knjige rođenih, umrlih i vjenčanih,
 • izdaje izvode i uvjerenja iz matičnih knjiga,
 • prima zahtjeve za sklapanje brakova,
 • vrši sklapanje brakova,
 • sačinjava izvještaje o vjenčanju,
 • obavlja personalne poslove i poslove iz radnih odnosa za uposlene djelatnike,
 • izdaje uvjerenja iz službene evidencije uposlenika grada,
 • obavlja druge opće i tehničke poslove neophodne za rad gradskih službi,
 • obavlja i druge poslove i zadatke koje mu odredi Gradonačelnik.

Odsjek za civilnu zaštitu

 • organizira, priprema i provodi zaštitu i spašavanje ljudi ,materijalnih i kulturnih dobara na području grada Stoca,
 • izrađuje procjenu ugroženosti za područje grada Stoca,
 • priprema program zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća grada Stoca,
 • prati stanje priprema za zaštitu i spašavanje i predlaže mjere za unapređivanje organiziranja i osposobljavanja Službe,
 • organizira, izvodi i prati realizaciju obuke građana na provođenju osobne i uzajamne zaštite,
 • organizira i koordinira provođenje mjera zaštite i spašavanja, predlaže program samostalnih vježbi i izrađuje elaborat za izvođenje vježbi civilne zaštite i vatrogasne jedinice u gradu Stocu,
 • vrši popunu ljudstvom štabova civilne zaštite, službi zaštite i spašavanja, jedinica civilne zaštite i određuje povjerenike civilne zaštite i osigurava opremanje materijalno-tehničkim sredstvima, te organizira, izvodi i prati realizaciju njihove obuke,
 • vrši provjeru postupaka i mjera fizičkih i pravnih lica po pitanju zaštite od požara i drugih elementarnih nepogoda,
 • obavlja stručne poslove iz oblasti zaštite i spašavanja o kojima odlučuje Gradsko vijeće,
 • obavlja stručne poslove na organiziranju i provođenju deminiranja iz nadležnosti grada Stoca,
 • ostvaruje suradnju sa općinskim službama za upravu u cilju međusobne koordinacije i usklađivanja zadataka i aktivnosti u cilju zaštite i spašavanja,
 • ostvaruje suradnju sa nevladinim organizacijama i predstavnicima međunarodne zajednice u akcijama zaštite i spašavanja,
 • obavlja stručne poslove na organiziranju i provođenju deminiranja iz nadležnosti Općine, te surađuje sa Kantonalnom upravom za civilnu zaštitu i vatrogastvo , Federalnom upravom za civilnu zaštitu ,kao i sa Vojskom FBIH; Ministarstvom unutrašnjih poslova i drugim općinskim službama za upravu u cilju međusobne koordinacije i usklađivanja zadataka i aktivnosti na spašavanju i zaštiti,
 • obavlja sve poslove koji se odnose na organiziranje i rad Službe osmatranja i uzbunjivanja u gradu Stocu, u skladu sa zakonom,
 • priprema propise u oblasti zaštite i spašavanja iz nadležnosti grada Stoca,
 • vodi propisane evidencije i vrši druge poslove zaštite i spašavanja, koji se zakonom i drugim propisima stave u nadležnost Službe,
 • obavlja i druge poslove i zadatke koje mu odredi Gradonačelnik.

Odsjek za braniteljsko – invalidsku zaštitu

 • prati i izvršava zakone iz oblasti braniteljsko – invalidske zaštite,
 • pokretanje, vođenje i okončanje upravnog postupka po zahtjevu stranke i po službenoj dužnosti, a u predmetima osobne i obiteljske invalidnine ratnih vojnih invalida i članova obitelji poginulih, umrlih i nestalih branitelja,
 • rješavanje ostalih zahtjeva korisnika prava stradalnika domovinskog rata, ratnih vojnih invalida i članova obitelji poginulih, umrlih i nestalih branitelja, pravima demobilisanih branitelja, pravima osoba zaslužnih u domovinskom ratu i drugim pitanjima iz oblasti braniteljsko – invalidske zaštite,
 • pružanje pravne pomoći iz gore navedenih oblasti,
 • praćenje, usklađivanje, obračun i isplata redovnih mjesečnih primanja korisnika prava,
 • priprema predmete za Komisiju za ocjenu stupnja vojnog invaliditeta,
 • ustrojava i vodi službenu evidenciju stradalnika domovinskog rata, ratnih vojnih invalida i članova obitelji poginulih, umrlih i nestalih branitelja,
 • priprema i izrađuje materijale, informacije, mjesečna, godišnja i periodična izvješća iz djelokruga svog rada,
 • vrši poslove u svezi zdravstvene zaštite korisnika prava iz oblasti braniteljsko – invalidske zaštite,
 • obavlja i druge poslove i zadatke iz oblasti braniteljsko – invalidske zaštite koje mu odredi Gradonačelnik.