036 853 101

grad@stolac.gov.ba

Služba za financije i proračun

Marijana Raguž

pomoćnica Gradonačelnika

email

financije@stolac.gov.ba

Telefon

036/819-027

Sve dokumente Službe za financije i proračun možete preuzeti na platformi E-registar

Služba za financije i proračun, u okviru svojih nadležnosti obavlja sljedeće poslove:

W

izvršava Zakone, druge propise i opće akte u okviru prava i dužnosti grada u oblasti financija,

W

izrađuje nacrt proračuna i radi na njegovoj realizaciji,

W

priprema prijedloge normativnih akata iz oblasti financija,

W

vrši poslove u vezi sa izvršenjem proračuna grada, kao i sve druge poslove u vezi sa proračunom grada,

W

vrši sve stručne i administrativne poslove iz oblasti za koju je obrazovana,

W

obavlja i druge poslove i zadatke koje mu odredi Gradonačelnik