036 853 101

grad@stolac.gov.ba

Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i obnovu

Tihomir Perić

pomoćnik Gradonačelnika

email

graditeljstvo@stolac.gov.ba

Telefon

036/819-019

Sve dokumente Službe za financije i proračun možete preuzeti na platformi E-registar

Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i obnovu, u okviru svojih nadležnosti obavlja sljedeće poslove:

5

izvršava i osigurava izvršavanje zakona i drugih propisa u oblastima za koje je osnovana,

5

sprovodi utvrđenu politiku grada,

5

vrši statističko i analitičko praćenje stanja i kretanja o oblasti za koju je osnovana,

5

rješava u upravnim stvarima,

5

vrši pripremu i ostvarivanje programa gradnje,

5

provodi nadzor nad izgradnjom novih i rekonstrukcijom postojećih objekata

5

vrši poslove vezane za problematiku zaštite čovjekove okoline,

5

vrši poslove koji se odnose na utvrđivanje i određivanje naknade za korištenje gradskog i građevinskog zemljišta,

5

vrši stručne poslove u pripremi i provođenju planskih akata,

5

vrši stručne i administrativne poslove za određene komisije i druga radna tijela Gradskog vijeća i Gradonačelnika

5

vrši i druge poslove u oblasti za koje je osnovana kao i poslove koje joj u zadatak stavi Gradsko vijeće i Gradonačelnik