036 853 101

grad@stolac.gov.ba

Za sanaciju posljedica potresa u Stocu 600.000 KM

Vlada Federacije BiH donijela je danas Odluku kojom je usvojen Program utroška sredstava tekućih transfera utvrđenih Federalnom ministarstvu prostornog uređenja u okviru Tekućih transfera drugim razinama vlasti i fondovima u iznosu od 600.000 KM za pomoć gradu Stocu za saniranje posljedica potresa na području ovog grada.

Federalno ministarstvo prostornog uređenja će u roku od 30 dana od stupanja na snagu ove Odluke, cjelokupan iznos sredstava prenijeti Gradu Stocu, a eventualna neutrošena sredstva grad je dužan vratiti u Proračun FBiH po završetku Programa.

Dodjeljena sredstva doznačit će se Gradu Stocu, u skladu sa dostavljenim programom/projektom i financijskom planu, a utrošit će se za realizaciju projekta „Stabilizacija stijenske mase na istočnim padinama naselja Stolac“.

O načinu utroška odobrenih sredstava za odobreni projekt potpisat će se ugovor između Federalnog ministarstva prostornog uređenja i Grada Stoca, kojim će se detaljnije utvrditi međusobna prava i obaveze. O utrošenim sredstvima Grad Stolac će kvartalno izvještavati Federalno ministarstvo prostornog uređenja koje će se o tome izvještavati Federalno ministarstvo financija.

Grad Stolac je u obavezi da dodijeljena sredstva koristi namjenski i dostavi izvještaj sa kompletnom dokumentacijom kojom se dokazuje njihov namjenski utrošak u roku od 15 dana od dana završetka programa/projekta.

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo prostornog uređenja, Federalno ministarstvo financija i Grad Stolac, svatko u okviru svojih nadležnosti.