036 853 101

grad@stolac.gov.ba

Poziv za dostavu komentara na Plan upravljanja okolišem i društvenim aspektima za projekat Ulaz u Stolac (Vidovo Polje)-veza na M6

“JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo poziva sve zainteresirane subjekte, nevladine organizacije i stanovnike Općine Stolac i naselja koja gravitiraju području namjeravane izgradnje projekta Ulaz u Stolac (Vidovo Polje) – veza na M6, da dostave komentare na Plan upravljanja okolišem i društvenim aspektima za projekat Ulaz u Stolac (Vidovo Polje)-veza na M6.

Komentari se mogu dostaviti do 28.5.2021 na e-mail adresu: pimt@jpcfbih.ba ili putem telefona, na broj: 033 563 519, s ciljem uključivanja relevantnih pitanja u finalnu verziju dokumenata. Dokument je izrađen za potrebu Programa modernizacije magistralnih cesta u FBiH prema Operativnim politikama Svjetske Banke. Nacrt dokumenta može se pronaći na službenoj stranici JP Ceste FBiH: www.jpcfbih.ba [1]  i na web [2] stranici Općine Stolac