036 853 101

grad@stolac.gov.ba

Općina Stolac donijela Odluku o proglašenju nesreće uzrokovane pojavom korona virusa na području svoje općine

Načelnik općine Stolac Stjepan Bošković , na prijedlog Stožera civilne zaštite općine Stolac, donio  je danas Odluku o proglašenju nesreće uzrokovane pojavom korona virusa (covid -19) na području općine Stolac. ”Proglašava se nesreća uzrokovana pojavom korona virusa (COVID – 19) na području općine  Stolac od dana (srijeda) 18. ožujka 2020. godine”.  

U svrhu zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara na ugroženom području općine Stolac, Načelnik općine Stolac naređuje:

  • Da se sve ustanove, javna poduzeća i drugi pravni subjekti sa svojim raspoloživim ljudskim i materijalnim resursima stave na raspolaganje Općinskom stožeru civilne zaštite, koji će se koristiti na ugroženim područjima općine Stolac u skladu sa potrebama i situacijom na terenu
  • Da prema Planu zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća općine Stolac u svim općinskim službama, ustanovama, javnim poduzećima i drugim pravnim osobama uvedu dežurstva, radi izvršenja zapovjedi Općinskog stožera civilne zaštite
  • Da će Općinski stožer civilne zaštite u skladu s važećim zakonskim propisima preuzeti sve aktivnosti oko koordinacije i rukovođenja akcijama zaštite i spašavanja na ugroženom području