036 853 101

grad@stolac.gov.ba

Održana XX. sjednica OV Stolac

U salonu općine Stolac održana  je u petak XX. sjednica Općinskog vijeća Stolac. Na sjednici su vijećnici  nakon usvojenog dnevnog reda i izvoda iz zapisnika sa XIX. sjednice OV Stolac, usvojili Odluku o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna općine Stolac za razdoblje 01.01. – 30.09.2019. godine.

Na temelju potpisanog Aneksa i sporazuma JU Radimlja je u projektu sa UNDP-om i Regionalnom agencijom za razvoj ušla u projekt “Via Dinarica” gdje je potrebno učešće Općine Stolac u iznosu 36 500,00 KM (30% učešća). Projekt  je već u realizaciji  i ne može čekati novi Proračun za 2020 godinu, pa je predložena Odluka o izmjenama i dopunama  Odluke o izvršenju Proračuna općine Stolac za 2019. godinu.

Ovu odluku prati i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna općine Stolac za 2019. Godinu. Odluka je usvojena većinom nazočnih vijećnika.

Usvojena je i Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće, naknada plaće: izabranih dužnosnika, nositelja izvršnih funkcija i savjetnika, državnih službenika i namještenika Općine Stolac. Riječ je o izmjeni Odluke koja je donešena 2014. godine tj njenom usklađivanju sa odredbama članka 34. i 36. kolektivnog ugovora službenika  organa uprave, sudske vlasti u Federaciji BiH. Radi se o izmjeni članka 26. kojim se definira naknada u slučaju povrede na radu, teške bolesti ili invalidnosti državnog službenika, namještenika ili člana njihove uže obitelji gdje su planirana  izdvajanja novčanih sredstava jedne prosječne plaće  isplaćene u F BiH, a u dosadašnjoj odluci bilo je riječ o dvije prosječne plaće. Mijenja se i članak 27. naknada u slučaju smrti državnog službenika odnosno namještenika, njegovoj obitelji se isplaćuju troškovi sahrane u visini 2 prosječne neto plaće isplaćene u  F BiH, a ranijoj Odluci bilo je 4 prosječne neto plaće isplaćene u F BiH.  Također mijenja se u stavku 2. definicija vezana za roditelje gdje je u ranijoj odluci bilo da roditelji moraju biti članovi zajedničkog kućanstva, u odredbi novog kolektivnog ugovora umjesto zajedničko kućanstvo, briše se i stoji samo roditelji.

Donesena je i Odluka o suglasnosti na produženje ugovora o davanju u zakup poslovnog prostora za Ivan (Marko) Bošković i Miro (Drago) Kulaš.