036 853 101

grad@stolac.gov.ba

Održana X. sjednica OV Stolac

U salonu općine Stolac održana  je u danas X. sjednica Općinskog vijeća Stolac. Na sjednici su vijećnici  nakon utvrđenog dnevnog reda i izvoda iz zapisnika sa IX. sjednice OV Stolac usvojili Odluku o visini prosječne konačne građevne cijene m2 korisne stambene površine na području Općine Stolac. Predložena je visina prosječne konačne građevne cijene m2 korisne stambene površine na području Općine Stolac u iznosu 1.100,00 KM,  i koristi  se kao temelj za izračunavanje visine rente  za 2022 godinu. Odluka se donosi na početku kalendarske godine i vrijedi za tekuću godinu.

Usvojene su i Odluka o načinu i kriterijima za dodjelu stipendija studentima sa područja Općine Stolac u akademskoj 2021./2022. Godini, te Odluka o subvencioniranju zapošljavanja volontera-vježbenika i nezaposlenih osoba na evidenciji Službe za zapošljavanje HNŽ – Podružnica Stolac.

 Odlukom o utvrđivanju javnog interesa utvrđuje se javni interes za potpuno izvlaštenje nekretnina u obuhvatu “Vidovo polje 2” označenih kao k.č.br. 786/3, 793/2, 788/1 i 788/2 k.o. Donji Poplat za potrebe izgradnje gradske športske dvorane. Sredstva su  osigurana u Proračunu općine Stolac.

Odlukom o donaciji opreme za prikupljanje otpada JP “Komunalno” d.o.o. Stolac u trajno vlasništvo odobrava se donacija opreme koju je Općina Stolac dobila u vlasništvo kao donaciju od Švedskog veleposlanstva u okviru provođenja Općinskog programa upravljanja krutim otpadom u Bosni i Hercegovini. Riječ je o 1.720 kanti za smeće zapremine 140 litara, 38 kontejnera i vozilu za prikupljanje otpada.

Na početku sjednice dopredsjednik OV Stolac dr. Kazimir Raguž iskoristio je priliku čestitao svima koji su na bilo koji način doprinijeli da Stolac dobije status Grada. Istaknuvši kako je dobivanje statusa Grada jedno priznanje koje nosi još veću odgovornost za sve izazove koji nas očekuju u budućnosti.