036 853 101

grad@stolac.gov.ba

Održana VI. sjednica OV Stolac

U salonu općine Stolac održana  je danas VI. sjednica Općinskog vijeća Stolac. Na sjednici su vijećnici nakon usvojenog dnevnog reda i izvoda iz zapisnika sa V. sjednice OV Stolac, usvojili Odluku o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna općine Stolac za razdoblje 01.01-30.06.2021. godine, te Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna općine Stolac za 2021. godinu.

Odlukom o prodaji motornog vozila većinom glasova odobrena je prodaja motornog vozila M1, marke Škoda Octavia 1.9 TDI.

Imajući u vidu da je započela nova školska godina kao i do sada općina Stolac nastavlja subvencionirati prijevoz svojih učenika tako je većinom glasova usvojena i Odluka o subvencioniranju troškova prijevoza učenika osnovnih škola kojima je osnivač općina Stolac. Općina Stolac subvencionirati će troškove prijevoza učenika osnovnih škola u iznosu 100% cijene mjesečne karte za učenike koji su udaljeni od škole 2km i više. Iznimno se može odobriti i za manje udaljenosti u slučajevima kada je ugrožena sigurnost djece na putu do škole.

Odlukom o utvrđivanju javnog interesa utvrđeno je da je od javnog interesa potpuno izvlaštenje nekretnina u k.o. Trijebanj u gospodarsko-poslovnoj zoni Hodovo  za oblikovanje parcela  sa  definiranom namjenom  u prostornom planu općine Stolac.

Još su usvojene Odluka o izmjeni i dopuni programa gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u državnoj svojini na području općine Stolac za razdoblje 2020-2025 godine, Odluka o gubitku prava na nekretninama i Odluka o kupnji nekretnine.