036 853 101

grad@stolac.gov.ba

Održana V. sjednica OV Stolac

U salonu općine Stolac održana  je danas V. sjednica Općinskog vijeća Stolac. Na sjednici su vijećnici nakon usvojenog dnevnog reda i izvoda iz zapisnika sa IV. sjednice OV Stolac, usvojili Odluku o izmjenama i dopunama Proračuna općine Stolac za 2021. godinu.

Predložena je izmjena i dopuna Proračuna za 2021. godinu koji sada iznosi 13 201 136,35 KM. Prihodi iznose 7 613 036,35 KM  a primitci 5 588 100,00 KM.

Odlukom o davanju jamstva općina Stolac daje jamstvo bianco mjenice sa naznakom bez protesta Fondu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom F BIH kao sredstvo osiguranja za zapošljavanje jedne osobe na određeno vrijeme.

Odlukom o suglasnosti na imenovanje ravnatelja JU „Centar za kulturu i sport“ Stolac za ravnatelja na razdoblje od 4 godine imenovan je Nikola Vujnović.

Usvojena je i Odluka o pristupanju izrade Regulacijskog plana dijela gradskog područja „Vidovo polje-II“ u Stocu. Riječ je o površini od 4 hektara, donosi se za vremenski period od 5 godina.

Usvojena su i izvješća o radu za 2019. i 2020. godinu; Doma zdravlja Stolac, OŠ Crnići, OŠ Stolac, Srednje škole Stolac, Dječjeg vrtića Stolac, Komunalnog poduzeća stolac, Centra za socijalni rad Stolac, OJP, DVD Stolac, Crvenog križa Stolac te JU Radimlja Stolac.