036 853 101

grad@stolac.gov.ba

Održana III. sjednica OV Stolac

U salonu općine Stolac održana  je danas III. sjednica Općinskog vijeća Stolac. Na sjednici su vijećnici  nakon usvojenog dnevnog reda i izvoda iz zapisnika sa II. sjednice OV Stolac usvojili Odluku o usvajanju izmjene i dopune Prostornog plana općine Stolac za razdoblje od 2013. do 2023. godine. Izrada Izmjena i dopuna prostornog plana općine Stolac temeljena je na Odluci o pristupanju Izmjena i dopuna Prostornog plana općine Stolac za razdoblje od 2013.-2023. godine koju je Općinsko vijeće Stolac donijelo na sjednici 22.01.2021.  

Na sjednici OV 12.02.2021. donesena je Odluka o utvrđivanju prednacrta izmjena i dopuna prostornog plana Općine Stolac, čime su se ostvarili uvjeti za pokretanje Javne rasprave. Javna rasprava po Nacrtu plana je održana 02.03.2021. godine u prostorijama Općine Stolac.

Na Javnoj raspravi su sudjelovali predstavnici potencijalnih investitora u izgradnju fotonaponskih elektrana: JP EP HZHB, PROGRESSIO d.o.o. & BIOENERGY d.o.o. gdje su dostavili svoje položaje trasa visokonaponskih dalekovoda (110/220kV). Prijedlozi su usvojeni i ugrađeni u plan.

Sukladno pojedinačnim zahtjevima za prenamjenu postojećeg poljoprivrednog zemljište druge i treće kategorije i šumskog zemljište druge kategorije u građevinsko zemljište na 4 lokacije (Aladinići, Pješivac, Prenj i Kruševo) je došlo do ove prenamjene, radi se o ukupno 5,9 ha.

Odluka o provođenju Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Stolac za vremenski period od 2013. do 2023. godine prati prethodno usvojenu Odluku o usvajanju izmjene i dopune Prostornog plana općine Stolac za razdoblje od 2013. do 2023. godine.

Na sjednici vijećnici su usvojili i tri odluke vezano za  tehničku vodu na području Doluma. Prva  je Odluka o načinu i uvjetima priključenja na vodovodni sustav-Tehnička voda Dolumi. Ova Odluka definira  postupak priključenja, tehničko-tehnološke uvjete, obustavu isporuke, uvjete ograničenja, te kaznene odredbe.

Odlukom o davanju na upravljanje i održavanje vodovodnog sustava-Tehnička voda Dolumi JP „Komunalno“ d.o.o. Stolac se ovaj izgrađeni vodovodni sustav u prvoj fazi daje  na upravljanje i održavanje JP Komunalno d.o.o. Stolac. Ovaj vodovodni sustav sastoji se od sljedećih dijelova; tlačni cjevovod koji ide od bunara Bregava I. i Bregava II. do vodospreme Dolumi, gravitacijski cjevovodi koji se vraćaju od vodospreme Dolumi u dužni od 1705 m, objekti na ovom vodoopskrbnom sustavu su vodocrpilište Bregava I., Bregava II., odnosno bunara okna, upravljačka kućica, i vodosprema Dolumi.

Odlukom o cijeni vode i komunalnih usluga vodovodnog sustava-Tehnička voda Dolumi utvrđuje se cijena vode na vodovodnom sustavu- Tehnička voda Dolumi u iznosu od 0,50 KM/m³ dok je iznos za priključak na vodovodni sustav – Tehnička voda Dolumi 350,00 KM