036 853 101

grad@stolac.gov.ba

Odluka o poništenju natječaja

Na temelju članka 363. st. 1. Zakona o stvarnim pravima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine F BiH“, broj:66/13 i 100/13), članka 1. Pravilnika o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u svojini Federacije BiH, županija, općina i gradova („Službene novine F BiH“, broj:17/14),  čl. 33. Statuta („Službeni glasnik općine Stolac“, broj:1/98, 1/02),  te Odluka o raspolaganju nekretnina u svojini Općine Stolac („Službeni glasnik Općine Stolac“, broj:06/21)  Načelnik Općine Stolac, donosi:

O D L U K U

  1. Poništava se natječaj o osnivanju prava građenja na neizgrađenom građevnom zemljištu u svojini općine Stolac putem javnog nadmetanjabroj:01/1-1306/21 od 28.09.2021 godine , objavljen u Večernjem listu, na stranici općine i oglasnoj ploči, koji se trebao održati 15.10.2021 godine.    
  2. Odluka stupa na snagu danom donošenja

 

Broj: 01/1-1306/21-1                                                                          

Datum:15.10.2021. godine         

NAČELNIK OPĆINE

Stjepan Bošković, dipl.ing.