036 853 101

grad@stolac.gov.ba

Obavijest: Natječaj za imenovanje javnog pravobranitelja Općine Stolac

Na temelju članka  29. Zakona o javnom pravobraniteljstvu HNŽ/K («Narodne novine HNŽ» broj 8/99, 3/04 i 11/08) i članka 33. Statuta općine Stolac («Sl. glasnik općine Stolac» broj: 01/98 i 01/02), Načelnik općine Stolac,  o b j a v lj u j e

N A T J E Č A J

ZA IMENOVANJE JAVNOG PRAVOBRANITELJA OPĆINE STOLAC

 

Objavljuje se upražnjena pozicija:

 

Javni pravobranitelj općine Stolac ……………………………. 1 izvršitelj

 

Imenovanje se vrši na razdoblje od 4. godine.

 

I   OPIS UPRAŽNJENE POZICIJE

 

Javni pravobranitelj općine Stolac obavlja poslove pravne zaštite imovine i imovinskih interesa općine Stolac, njenih tijela i drugih tijela koja se financiraju iz Proračuna općine Stolac ili u odnosu na njih općine Stolac obavlja osnivačka prava u svim sudskim i upravnim postupcima sukladno zakonu.

 

II     UVJETI

 

Kandidat za imenovanje dužan je da ispunjava sljedeće uvjete: 

Pored općih uvjeta predviđenih člankom 25. Zakona o državnoj Službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uvjete:
– da je diplomirani pravnik-VSS (VII stupanj složenosti),
– da ima položen pravosudni ispit,
– da ima najmanje 2 godine radnog iskustva na imovinsko-pravnim poslovima u pravobraniteljstvu, pravosudnim tijelima ili pravnim poslovima u drugim državnim tijelima, društvima i drugim pravnim osobama.

-da ima iskazane stručne i radne sposobnosti.

 

III    POTREBNI DOKUMENTI

 

Uz prijavu, kandidati su obvezni priložiti kraći  životopis sa adresom i kontakt telefonom, i sljedeće dokumente:

 

  • izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od 6 mjeseci),
  • uvjerenje o državljanstvu BiH (ne starije od 6 mjeseci) ,
  • ovjerenu fotokopiju diplome,
  • ovjerenu fotokopiju uvjerenja o položenom pravosudnom ispitu,
  • uvjerenje nadležnog suda (općinskog i županijskog) da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak (ne starije od tri mjeseca),
  • uvjerenje nadležnog tijela (MUP-a) o nekažnjavanju kandidata (ne starije od tri mjeseca),
  • uvjerenje o radnom iskustvu na imovinsko-pravnim poslovima u pravobraniteljstvu, pravosudnim tijelima ili na pravnim poslovima u drugim državnim tijelima, poduzećima i drugim pravnim osobama u trajanju od najmanje dvije godine nakon položenog pravosudnog ispita,
  • izjavu da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini vlasti u Bosni i Hercegovini u razdoblju od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,
  • da nije član političke stranke i da ne sudjeluje u aktivnostima političkih stranaka,
  • izjavu da se na njih ne odnosi članak IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

 

 

IV OSTALO

 

            Prijave s traženim dokumentima dostavljaju se osobno ili poštom preporučeno na adresu:

Općine Stolac, Ul. Kralja Tomislava b.b. Stolac, s naznakom «Natječaj za imenovanje Javnog pravobranitelja općine Stolac» u roku od 15 dana od dana objave natječaja u dnevnim novinama.

 

Natječaj će se objaviti u dnevnom listu «Večernji List», web-stranici općine, Sl. glasniku općine Stolac i oglasnoj ploči općine Stolac.

 

Kandidati sa kojima se ne stupi u kontakt u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava neće biti uzeti u razmatranje u daljnjem procesu imenovanja.

 

Kandidati koji budu stavljeni na listu sa užim izborom biti će pozvani na intervju pred Povjerenstvom za izbor.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

 

Broj: 01/1-1183/20

Datum: 07.10.2020.godine.

            

                                                                                                          

NAČELNIK OPĆINE

Stjepan Bošković, dipl. ing.