036 853 101

grad@stolac.gov.ba

Obavijest korisnicima prava za dodatak na djecu u općini Stolac

Kako korisnici prava dodatka na djecu, ne bi propustili svoju godišnju zakonsku obvezu – da dostave obnovljenu  dokumentacije u Centar za socijalni rad kod kojega ostvaruju rješenjem ovo svoje pravo- dajemo korisnicima ovoga prava pripomenu za njihovu obvezu, kako slijedi.

Člankom 22. Zakona o zaštiti obitelji s djecom HNŽ, je određeno da je korisnik dodatka na djecu dužan  u svakoj kalendarskoj godini u razdoblju od 1. rujna/septembra do 31. listopada / oktobra- dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava, a za dijete koje se nalazi na redovitom školovanju i dokaz o nastavku školovanja.

Ukoliko korisnik ne dostavi navedene dokaze, prestaje pravo na dodatak na djecu 31. kolovoza/avgusta tekuće godine za djecu u srednjim školama, odnosno 31. listopada/oktobra tekuće godine za studente na visokoškolskim ustanovama.

 

Sukladno citiranom članku Zakona pozivamo Vas da, u navedenom roku, dostavite  slijedeću dokumentaciju u Centar za socijalni rad Stolac:

 1. Izjava o neostvarenju prava na dječji dodatak u drugoj državi, izjava o vlasništvu i suvlasništvu poduzeća i izjava o neposjedovanju motornog vozila ukoliko nitko od članova kućanstva nije vlasnik vozila ( iste se mogu preuzeti u Centru zasocijalni rad Stolac ).
 2. Kućna lista ovjerena od nadležnog tijela,
 3. Potvrde o prijavi prebivališta za sve osobe navedene u kućnoj listi,
 4. Preslike osobnih iskaznica za punoljetne članove kućanstva,
 5. Potvrda o redovitom školovanju za djecu stariju od 15 godina,
 6. Dokaz o prihodima kućanstva i to:
 • uvjerenje o iznosu primanja iz radnog odnosa za osobe s kućne liste koje su uposlene,
 • uvjerenje o primanjima po osnovu starosne, invalidske i obiteljske mirovine ili ček o zadnjoj mirovini, za osobe s kućne liste koje primaju mirovinu,
 • uvjerenje o (ne)ostvarivanju prava i visini primanja po propisima o braniteljsko-invalidskoj zaštiti ( samo za osobe starije od 45 godina ),
 • uvjerenje porezne uprave o ostvarivanju prihoda po osnovu (su)vlasništva poduzeća ili samostalne radnje (trgovačka, ugostiteljska, obrtnička i dr.), prihoda od dopunske djelatnosti, prihoda od imovinskih prava i prihoda po osnovu autorskih prava, za punoljetne osobe s kućne liste, za 2018.g.

 

 1. Uvjerenje službe za zapošljavanje o nezaposlenosti i iznosu naknade za nezaposlenost za osobe s kućne liste koje se nalaze na zavodu za zapošljavanje ( Iznos naknade ostvarene u 2018.g. )
 2. Uvjerenje nadležne općinske službe o (su)vlasništvu samostalne radnje (trgovačka, ugostiteljska, obrtnička i dr.), odnosno o obavljanju dopunske djelatnosti,
 3. Uvjerenje nadležne policijske uprave o vlasništvu motornog vozila za sve osobe s kućne liste,
 4. Dokaz da je ostvareno pravo na uvoz ili kupovinu motornog vozila na domaćem tržištu kao ortopedsko pomagalo sukladno propisima iz oblasti carinske politike,
 5. Procjena vrijednosti motornog vozila od ovlaštenog sudskog vještaka ( smo ukoliko se radi o vozilu za koje već nije izvšena procjena )
 6. Rješenje Centra o utvrđivanju oštećenja organizma, odnosno o sposobnosti i razvrstavanju djece i nalaz i mišljenje nadležne institucije/povjerenstva za dijete s invaliditetom,
 7. Odluka nadležnog suda o određivanju visine naknade za uzdržavanje (alimentacija) i o povjeri djeteta kod razvoda braka.

NAPOMENA: Navedena dokumentacija dostavlja se u originalu ili ovjerenoj preslici.

U slučaju nejasnoća koje bi se eventualno mogle pojaviti ostavljamo vam brojeve telefona Centra za socijalni rad Stolac na koje nas možete kontaktirati: 036/819-047 i 036/853-104.                                                  

Dostavljeno:

-Javnim mjestima u općini Stolac- svih naseljenih mjesta

-Službena web stranica općine Stolac

-arhiv CSR Stolac

                                                                                                                  Ravnatelj Centra

                                                                                                              __________________

                                                                                                                Ivan Perić, dipl.iur