036 853 101

grad@stolac.gov.ba

Obavijest Centra za socijalni rad Stolac

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGOVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA/KANTON
GRAD STOLAC
Centar za socijalni rad Stolac
Banovinska bb- 88 360 Stolac

Broj: 05-522-5/23-1
Stolac, 21.04.2023.g.

O B A V I J E S T

U povjerenstvo za provedbu Javnog oglasa Centra za socijalni rad Stolac, broj: 05-522-1/23 od 29.03.2023.g., javno objavljenoga dana 31.03.2023.g., rješenjem Centra za socijalni rad Stolac, broj : 05-522-5/23 od 21.4.2023.godine, imenovani su:
-Slavica Jerinić, mag.psy., iz reda uposlenih Centra za socijalni rad Stolac
-Danijel Komšo, dipl.iur., iz reda uposlenih Centra za socijalni rad Stolac , i
-Andrea Proleta, dipl.oec., iz reda uposlenih Grada Stoca (osnivača CSR Stolac)

v.d.Ravnatelj
Centra za socijalni rad Stolac :
Ivan Perić, dipl.iur. v.r.

Dostavljeno:
1. Oglasna ploča
2. web stranica Grada Stolac
3. spis Javnoga oglasa