036 853 101

grad@stolac.gov.ba

Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Stolac metodom usmenog javnog nadmetanja

Na temelju članka 363. st. 1. Zakona o stvarnim pravima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine F BiH“, broj:66/13 i 100/13), članka 1. Pravilnika o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, županija, općina i gradova („Službene novine F BiH“, broj:17/14),  čl. 33. Statuta („Službeni glasnik općine Stolac“, broj:1/98, 1/02),  te Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Stolac („Službeni glasnik Općine Stolac“, broj:05/19)  Načelnik Općine Stolac, o b j a v lj u j e:

N A T J E Č A J

za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Stolac metodom usmenog javnog nadmetanja

  1. PREDMET JAVNOG NATJEČAJA

 

Predmet Javnog natječaja je prodaja nekretnina, građevinska parcela u vlasništvu Općine Stolac pobliže  označenih  kao: k.č.374/1 građevinsko zemljište površine 2.650 m2  i  k.č.693/3 građevinsko zemljište površine 3.800 m2 sve k.o.Ošanjići,  upisano u zk  ulošku br.389  po početnoj cijeni  od 51.600 KM. Predmetna parcela je namjenjena za gradnju poslovnog objekta prema urbanističkim uvjetima službe za graditeljstvo, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i obnovu a nalazi se u području Radimlja.

 

  1. PRAVO SUDJELOVANJA I SADRŽAJ PRIJAVE

 

Pravo sudjelovanja na Javnom natječaju ostvaruju sve fizičke i pravne osobe.

 

Pisana prijava mora sadržavati:

  1. a) naznaku za koju se nekretninu natječe, odnosno broj katastarske čestice i oznaku katastarske

    općine,  

  1. b) osnovne podatke o ponuđaču:

za fizičke osobe– ime, prezime, adresu i preslika osobne iskaznice, broj tekućeg računa;

za pravne osobe -naziv tvrtke, adresu, izvod iz sudskog registra, te ime i prezime osobe za

  zastupanje,

  1. c) dokaz o uplati pologa

 

Polog u iznosu od 10% od početne cijene nekretnine, se uplaćuje na transakcijski račun općine Stolac, broj: 3382702200018719 otvoren kod UniCredit Bank d.d. Mostar, Poslovnica Stolac, sa naznakom „uplata pologa po Javnom natječaju, broj: 01/1-1303/19“.  

Licitacija se može održati samo ako u njoj sudjeluju najmanje dva sudionika.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona koja uz ispunjenje svih uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos ponuđene cijene.

Ukoliko na natječaj pristigne samo jedna ponuda, Povjerenstvo može pristupiti postupku prodaje, pod uvjetom da cijena ne može biti niža od početne cijene.

Polog će se uračunat najpovoljnijem ponuđaču, koji ostvaruje prvenstveno pravo kupnje, u kupoprodajnu cijenu.

Sudioniku koji ne uspije u natječaju, uplaćeni polog se vraća na broj tekućeg računa  koji je  dužan navesti u prijavi.

Sa učesnikom licitacije čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija zaključuje se ugovor o kupoprodaji u formi notarski obrađene isprave.

Ako učesnik licitacije koji je dao najpovoljniju ponudu odustane od zaključenja ugovora o kupoprodaji, gubi pravo na povrat položenog pologa.

  1. PODNOŠENJE PRIJAVA

 

Obrazac prijave za sudjelovanje u natječaju zainteresirani kandidati mogu preuzeti u Službi za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina  Općine Stolac.

 

Obrazac prijave uz dokaz o izvršenoj uplati pologa predaje se na pisarni općine sa  naznakom:

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Općine Stolac“

  • Krajnji rok za podnošenje ponuda  je 16.12.2019. godine do 12 sati.
  • Prijave se podnose neposredno na protokol općine Stolac.
  • Prodaja zemljišta izvršit će se dana 16.12.2019. godine u 12,30 sati u salonu Općine Stolac, metodom usmenog javnog nadmetanja.

Natječaj će provesti Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu općine Stolac.

 

Nepotpune i neblagovremene ponude neće se uzimati u razmatranje.

 

Broj: 01/1-1303/19                                                                             NAČELNIK OPĆINE                                                          

Datum: 27.11.2019. godine                                                        

                                                                                                           _____________________

                                                                                                          Stjepan Bošković, dipl.ing.