036 853 101

grad@stolac.gov.ba

Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Stolac metodom usmenog javnog nadmetanja

Na temelju članka 363. st. 1. Zakona o stvarnim pravima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine F BiH“, broj:66/13 i 100/13), članka 1. Pravilnika o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, županija, općina i gradova („Službene novine F BiH“, broj:17/14), čl. 33. Statuta („Službeni glasnik općine Stolac“, broj:1/98, 1/02), te Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Stolac („Službeni glasnik Općine Stolac“, broj:08/21) Načelnik Općine Stolac, o b j a v lj u j e:

N A T J E Č A J

za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Stolac metodom usmenog javnog nadmetanja

1. PREDMET JAVNOG NATJEČAJA

Predmet Javnog natječaja je prodaja nekretnina u vlasništvu općine Stolac pobliže označenih kao:

1.1. k.č.br.1/26 k.o. Pješivac, građevinsko zemljište, neplodno površine 501 m² upisano u zk ulošku broj 1059. namijenjeno za gradnju stambenog objekta po početnoj cijeni od 2.004,00 KM,

1.2. k.č.br.60/152 k.o. Rotimlja, građevinsko zemljište, neplodno površine 725 m² upisano u zk ulošku broj 638. namijenjeno za gradnju stambeno-poslovnog objekta popočetnoj cijeni od 2.900,00 KM,

1.3. k.č.br.130/5 k.o. Prenj, građevinsko zemljište, neplodno površine 583 m² upisano u zk ulošku broj 875. namijenjeno za gradnju stambenog objekta po početnoj cijeni od 2.332,00 KM,

1.4. k.č.br.883/12 k.o. Prenj, građevinsko zemljište, neplodno površine 570 m² upisano u zk ulošku broj 874. namijenjeno za gradnju stambenog objekta po početnoj cijeni od 1.710,00 KM,

1.5. k.č.br.806/12 k.o. Hodovo, građevinsko zemljište, neplodno površine 4979 m² upisano u zk ulošku broj 412. namijenjeno za gradnju poslovnog objekta po početnoj cijeni od 14.937,00 KM i

1.6. k.č.br.551/2 k.o. Burmazi, građevinsko zemljište, neplodno površine 664 m² upisano u zk ulošku broj 441. namijenjeno za gradnju stambenog objekta po početnoj cijeni od 1.660,00 KM.

2. PRAVO SUDJELOVANJA I SADRŽAJ PRIJAVE

Pravo sudjelovanja na Javnom natječaju ostvaruju sve fizičke i pravne osobe.

Pisana prijava mora sadržavati:

a) naznaku za koju se nekretninu natječe, odnosno broj katastarske čestice i oznaku katastarske

općine,

b) osnovne podatke o ponuđaču:

– za fizičke osobe- ime, prezime, adresu i preslika osobne iskaznice, broj tekućeg računa;

– za pravne osobe -naziv tvrtke, adresu, izvod iz sudskog registra, te ime i prezime osobe za

zastupanje,

c) dokaz o uplati pologa

Polog u iznosu od 10% od početne cijene nekretnine, se uplaćuje na transakcijski račun općine Stolac, broj: 3382702200018719 otvoren kod UniCredit Bank d.d. Mostar, Poslovnica Stolac, sa naznakom „uplata pologa po Javnom natječaju, broj: 01/1- 1617/21“.

Licitacija se može održati samo ako u njoj sudjeluju najmanje dva sudionika.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona koja uz ispunjenje svih uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos ponuđene cijene.

Ukoliko na natječaj pristigne samo jedna ponuda, Povjerenstvo može pristupiti postupku prodaje, pod uvjetom da cijena ne može biti niža od početne cijene.

Polog će se uračunat najpovoljnijem ponuđaču, koji ostvaruje prvenstveno pravo kupnje, u kupoprodajnu cijenu.

Sudioniku koji ne uspije u natječaju, uplaćeni polog se vraća na broj tekućeg računa koji je dužan navesti u prijavi.

Sa učesnikom licitacije čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija zaključuje se ugovor o kupoprodaji u formi notarski obrađene isprave.

Ako učesnik licitacije koji je dao najpovoljniju ponudu odustane od zaključenja ugovora o kupoprodaji, gubi pravo na povrat položenog pologa.

3. PODNOŠENJE PRIJAVA

Obrazac prijave za sudjelovanje u natječaju zainteresirani kandidati mogu preuzeti u Službi za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Stolac.

Obrazac prijave uz dokaz o izvršenoj uplati pologa predaje se na pisarni općine sa naznakom:

„ Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Općine Stolac“

· Krajnji rok za podnošenje ponuda je 17.12.2021. godine do 12 sati.

· Prijave se podnose neposredno na protokol općine Stolac.

· Prodaja zemljišta izvršit će se dana 17.12.2021. godine u 12,30 sati u salonu Općine Stolac, metodom usmenog javnog nadmetanja.

Natječaj će provesti Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu općine Stolac.

Nepotpune i neblagovremene ponude neće se uzimati u razmatranje.

Broj: 01/1- 1617/21

Datum:01.12.2021. godine

NAČELNIK OPĆINE

Stjepan Bošković, dipl. ing.

_____________________