036 853 101

grad@stolac.gov.ba

Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Stoca metodom usmenog javnog nadmetanja

Na temelju članka 363. st. 1. Zakona o stvarnim pravima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj: 66/13), članka 1. Pravilnika o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, županija, općina i gradova („Službene novine FBiH“, broj: 17/14), čl. 20. Statuta Grada Stoca („Službeni glasnik Grada Stoca“, broj: 4/22), te Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Stoca („Službeni glasnik Grada Stoca“, broj: 5/23 i 6/23) Gradonačelnik Grada Stoca, o b j a v lj u j e

N A T J E Č A J

za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Stoca metodom usmenog javnog nadmetanja

1. PREDMET JAVNOG NATJEČAJA

Predmet Javnog natječaja je prodaja nekretnina u vlasništvu Grada Stoca pobliže označene kao:

1. k.č.br. 1002/71 K.O. Crnići, građevinsko zemljište, površine 5189 m² po početnoj cijeni od 31.134,00 KM.

2. k.č.br. 1/19 K.O. Pješivac, građevinsko zemljište, površine 4941 m² po početnoj cijeni od 14.823,00 KM.

3. k.č.br. 1/20 K.O. Pješivac, građevinsko zemljište, površine 5086 m² po početnoj cijeni od 15.258,00 KM.

4. k.č.br. 801/93 K.O. Hodovo, građevinsko zemljište, površine 308 m² po početnoj cijeni od 1.232,00 KM.

5. k.č.br. 216/83 K.O. Poprati, građevinsko zemljište, površine 827 m² po početnoj cijeni od 3.308,00 KM.

Predmetna nekretnina pod rednim brojem 1. nalazi se u Gospodarsko-poslovnoj zoni Bobanovo u Gradu Stocu.

Predmetna nekretnina pod rednim brojem 2. nalazi se u Gospodarsko-poslovnoj zoni Hodovo, Grad Stolac.

Predmetna nekretnina pod rednim brojem 3. nalazi se u Gospodarsko-poslovnoj zoni Hodovo, Grad Stolac.

Predmetna nekretnina pod rednim brojem 4. nalazi se u naselju Hodovo, Grad Stolac.

Predmetna nekretnina pod rednim brojem 5. nalazi se u naselju Poprati, Grad Stolac.

NAMJENA:

– Predmetna nekretnina pod rednim brojem 1. namijenjena je za izgradnju poslovnog objekta.

– Predmetna nekretnina pod rednim brojem 2. namijenjena je za izgradnju poslovnih sadržaja.

– Predmetna nekretnina pod rednim brojem 3. namijenjena je za izgradnju poslovnih sadržaja.

– Predmetna nekretnina pod rednim brojem 4. namijenjena je za izgradnju stambenog individualnog objekta.

– Predmetna nekretnina pod rednim brojem 5. namijenjena je za izgradnju stambenog individualnog objekta.

2. PRAVO SUDJELOVANJA I SADRŽAJ PRIJAVE

Pravo sudjelovanja na Javnom natječaju ostvaruju sve fizičke i pravne osobe.

Pisana prijava mora sadržavati:

a) naznaku za koju se nekretninu natječe, odnosno broj katastarske čestice i oznaku katastarske općine,

b) osnovne podatke o ponuđaču:

– za fizičke osobe- ime, prezime, adresu i preslika osobne iskaznice, broj tekućeg računa;

– za pravne osobe -naziv tvrtke, adresu, izvod iz sudskog registra, te ime i prezime osobe za zastupanje,

c) dokaz o uplati pologa

Polog u iznosu od 10% od početne cijene nekretnine, se uplaćuje na transakcijski račun Grada Stoca, broj: 3382702200018719 otvoren kod UniCredit Bank d.d. Mostar, Poslovnica Stolac, sa naznakom „ uplata pologa po Javnom natječaju, broj: 01/1-80/24.

Licitacija se može održati samo ako u njoj sudjeluju najmanje dva sudionika.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona koja uz ispunjenje svih uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos ponuđene cijene.

Ukoliko na natječaj pristigne samo jedna ponuda, Povjerenstvo može pristupiti postupku prodaje, pod uvjetom da cijena ne može biti niža od početne cijene.

Polog će se uračunat najpovoljnijem ponuđaču, koji ostvaruje prvenstveno prava kupnje, u kupoprodajnu cijenu.

Sudioniku koji ne uspije u natječaju, uplaćeni polog se vraća na broj tekućeg računa koji je dužan navesti u prijavi.

Sa učesnikom licitacije čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija zaključuje se ugovor o kupoprodaji u formi notarski obrađene isprave.

Ako učesnik licitacije koji je dao najpovoljniju ponudu odustane od zaključenja ugovora o kupoprodaji, gubi pravo na povrat položenog pologa.

Na temelju članka 363. st. 1. Zakona o stvarnim pravima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj: 66/13), članka 1. Pravilnika o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, županija, općina i gradova („Službene novine FBiH“, broj: 17/14), čl. 8. Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj: 49/06) i čl. 30. Statuta Grada Stoca (“Službeni glasnik Grada Stoca”, broj: 4/22) Gradonačelnik Grada Stoca, može poništiti dio ili cijeli javni natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Stoca metodom usmenog javnog nadmetanja, o čemu se donosi poseban akt.

3. PODNOŠENJE PRIJAVA

Obrazac prijave za sudjelovanje u natječaju zainteresirani kandidati mogu preuzeti u Službi za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Grada Stoca.

Obrazac prijave uz dokaz o izvršenoj uplati pologa predaje se na pisarni Grada Stoca sa naznakom: „ Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada Stoca“

· Krajnji rok za podnošenje ponuda je 30.01.2024. godine do 12 sati.

· Prijave se podnose neposredno na protokol Grada Stoca.

· Prodaja zemljišta izvršit će se dana 30.01.2024. godine u 12,30 sati u salonu Grada Stoca, metodom usmenog javnog nadmetanja.

Natječaj će provesti Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada Stoca.

Nepotpune i neblagovremene ponude neće se uzimati u razmatranje.

Broj: 01/1-80/24

Datum: 12.01.2024. godine

 

GRADONAČELNIK

Stjepan Bošković, dipl. ing.