036 853 101

grad@stolac.gov.ba

Natječaj za dodjelu u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Stoca

Na temelju članka 5. Odluke o dodjeli u zakup poslovnih zgrada i prostorija Općine Stolac (“Službeni glasnik Općine Stolac“, broj: 1/14) a sukladno Zakonu o zakupu poslovnih zgrada i prostorija („Službeni list SR Bosne i Hercegovine“ broj 33/77, 12/87, 30/90 i „Službeni list Republike Bosne i Hercegovine“ broj 3/93, 13/94), Gradonačelnik, dana 13.04.2023. godine, raspisuje

N A T J E Č A J
ZA DODJELU U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA
U VLASNIŠTVU GRADA STOCA

I. Raspisuje se javni natječaj za dodjelu u zakup poslovnog prostora u vlasništvu grada Stoca, za:
· Poslovni prostor ukupne površine 162,99 m2 pobliže označen kao k.č.2001/484EZ1U1J3 upisan u Z.K. ul.broj: 2949 K.O. Stolac,
· Namjena: ugostiteljska djelatnost
· Početna cijena zakupnine: 4 KM/ m2
· Trajanje zakupa: 5 (pet) godina, sa mogućnošću produženja

II. Poslovni prostor daje se u zakup u viđenom stanju.

III. Predmetni poslovni prostor daje se u zakup na određeno vrijeme u trajanju od 5 (pet) godina, sa mogućnošću produženja u koliko zakupac ispunjava obveze utvrđene ugovorom o zakupu.

IV. Zainteresirane pravne i fizičke osobe koje ispunjavaju uvjete natječaja svoje ponude na natječaj mogu podnijeti poštom ili predati osobno u zatvorenoj koverti na protokol Ureda Gradonačelnika, sa naznakom: „Povjerenstvo za dodjelu u zakup poslovnih prostora“.
– Krajnji rok za podnošenje ponuda je 28.04.2023. godine do 13 sati.
– Otvaranje ponuda izvršit će se dana 28.04.2023. godine u 13,30 sati u salonu Gradskog vijeća Grada Stoca.

V. Ponuđač mora položiti depozit u iznosu od 300,00 KM (slovima: tristotine KM) na transakcijski račun općine Stolac, broj: 3382702200018719 otvoren kod UniCredit Bank d.d. Mostar, Poslovnica Stolac, sa naznakom „ uplata pologa po Javnom natječaju, br: 01/1-592/23.
Ponuđaču čija ponuda nije ocjenjena kao najpovoljnija vraća se uplaćeni depozit u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja odluke o dodjeli u zakup poslovnog prostora.
Ponuđaču čija je ponuda ocijenjena kao najpovoljnija uplaćeni depozit će se uračunati u cijenu zakupnine, a u slučaju odustajanja od dodjele u zakup poslovnog prostora, uplata se ne vraća.

VI. Ponuda mora sadržavati: a) osnovne podatke o ponuđaču:
– za fizičke osobe ime, prezime, adresu, kontakt telefon, preslika osobne iskaznice, broj tekućeg računa;
– za pravne osobe -naziv tvrtke, adresu, kontakt telefon, izvod iz sudskog registra, te ime i prezime osobe za zastupanje,
b) iznos ponuđene mjesečne zakupnine,
c) dokaz o uplati depozita u iznosu od 300,00 KM (slovima: tristotine KM)

VII. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjene uvjete iz natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine.
Ako su dvije ili više ponuda fizičkih osoba jednake i utvrđene kao najpovoljnije, prednost ima ponuda nezaposlene osobe, odnosno osobe koja ima veći broj nezaposlenih članova uže obitelji.
Ako su dvije ili više ponuda pravnih osoba jednake i utvrđene kao najpovoljnije, prednost ima
ponuda pravne osobe sa većim brojem uposlenih djelatnika.
Ako su dvije ili više ponuda pravnih i fizičkih osoba jednake i utvrđene kao najpovoljnije, prednost ima ponuda fizičke osobe koja je nezaposlena.

VIII. Povjerenstvo dostavlja Gradonačelniku listu najpovoljnijih ponuđača u roku od 15 dana od dana zatvaranja natječaja.
Gradonačelnik donosi odluku o davanju u zakup poslovnog prostora, a odluka se objavljuje i dostavlja svim sudionicima u postupku. Protiv odluke Gradonačelnika zainteresirani ponuđači imaju pravo žalbe Povjerenstvu za žalbe u roku od 15 dana od dana dostavljanja odluke. Na temelju Odluke Gradonačelnik zaključuje ugovor o zakupu.

IX. Gradonačelnik zadržava pravo ne izabrati niti jednu od ponuda na natječaj i za to nije dužan davati nikakva obrazloženja niti odgovara za štetu koju bi zbog toga ponuđači mogli imati.

X. Nepotpune ili zakašnjele ponude neće se uzeti u razmatranje.

XI. Svi zainteresirani, prije javljanja na natječaj imaju pravo pogledati poslovni prostor prethodnom najavom na broj 036 853 101.

Broj: 01/1-592/23
Datum: 13.04.2023.godine.

GRADONAČELNIK
Stjepan Bošković, dipl.ing.