036 853 101

grad@stolac.gov.ba

N A T J E Č A J za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Stolac metodom usmenog javnog nadmetanja

Na temelju članka 363. st. 1. Zakona o stvarnim pravima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine F BiH“, broj:66/13 i 100/13), članka 1. Pravilnika o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, županija, općina i gradova („Službene novine F BiH“, broj:17/14), čl. 33. Statuta („Službeni glasnik općine Stolac“, broj:1/98, 1/02), te Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Stolac („Službeni glasnik Općine Stolac“, broj:06/21) Načelnik Općine Stolac, o b j a v lj u j e:

N A T J E Č A J

za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Stolac metodom usmenog javnog nadmetanja

1. PREDMET JAVNOG NATJEČAJA

Daje se na prodaju putem javnog natječaja, metodom usmenog javnog nadmetanja, građevinska parcela u vlasništvu općine Stolac koju čine nekretnine:

1.1 – k.č.br.2/17 k.o. Crnići, građevinsko zemljište površine 225 989 m² i

– k.č.br.817/27 k.o. Trijebanj, građevinsko zemljište površine 645 850 m² ,

ukupno površine 871 839 m2 po početnoj cijeni od 2 615 517,00 KM

Predmetno zemljište nalazi se u području gospodarsko-poslovne zone Hodovo namijenjeno za gradnju fotonaponske elektrane.

2. PRAVO SUDJELOVANJA I SADRŽAJ PRIJAVE

Pravo sudjelovanja na Javnom natječaju ostvaruju sve fizičke i pravne osobe.

Pisana prijava mora sadržavati:

a) naznaku za koju se nekretninu natječe, odnosno broj katastarske čestice i oznaku katastarske

općine,

b) osnovne podatke o ponuđaču:

– za fizičke osobe- ime, prezime, adresu i preslika osobne iskaznice, broj tekućeg računa;

– za pravne osobe -naziv tvrtke, adresu, izvod iz sudskog registra, te ime i prezime osobe za

zastupanje,

c) dokaz o uplati pologa

Za nekretnine iz točke 1. polog u iznosu od 50.000,00 KM, se uplaćuje na transakcijski račun općine Stolac, broj: 3382702200018719 otvoren kod UniCredit Bank d.d. Mostar, poslovnica Stolac, sa naznakom „uplata pologa po Javnom natječaju, broj: 01/1-846/21“.

Licitacija se može održati samo ako u njoj sudjeluju najmanje dva sudionika.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona koja uz ispunjenje svih uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos ponuđene cijene.

Ukoliko na natječaj pristigne samo jedna ponuda, Povjerenstvo može pristupiti postupku prodaje, pod uvjetom da cijena ne može biti niža od početne cijene.

Polog će se uračunat najpovoljnijem ponuđaču, koji ostvaruje prvenstveno pravo kupnje, u kupoprodajnu cijenu.

Sudioniku koji ne uspije u natječaju, uplaćeni polog se vraća na broj tekućeg računa koji je dužan navesti u prijavi.

Sa učesnikom licitacije čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija zaključuje se ugovor o kupoprodaji u formi notarski obrađene isprave.

Ako učesnik licitacije koji je dao najpovoljniju ponudu odustane od zaključenja ugovora o kupoprodaji, gubi pravo na povrat položenog pologa.

3. PODNOŠENJE PRIJAVA

Obrazac prijave za sudjelovanje u natječaju zainteresirani kandidati mogu preuzeti u Službi za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Stolac.

Obrazac prijave uz dokaz o izvršenoj uplati pologa predaje se na pisarni općine sa naznakom:

„ Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Općine Stolac“

· Krajnji rok za podnošenje ponuda je 15.07.2021. godine do 12 sati.

· Prijave se podnose neposredno na protokol općine Stolac.

· Prodaja zemljišta izvršit će se dana 15.07.2021. godine u 12,30 sati u salonu Općine Stolac, metodom usmenog javnog nadmetanja redoslijedom iz točke 1.1.

Natječaj će provesti Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu općine Stolac.

Nepotpune i neblagovremene ponude neće se uzimati u razmatranje.

NAČELNIK OPĆINE

Stjepan Bošković, dipl. ing. 

Broj: 01/1-846/21

Datum:28.06.2021. godine