036 853 101

grad@stolac.gov.ba

N A T J E Č A J za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Stolac metodom usmenog javnog nadmetanja

Na temelju članka 363. st. 1. Zakona o stvarnim pravima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine F BiH“, broj:66/13 i 100/13), članka 1. Pravilnika o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, županija, općina i gradova („Službene novine F BiH“, broj:17/14),  čl. 33. Statuta općine Stolac  („Službeni glasnik općine Stolac“, broj:1/98, 1/02),  te Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Stolac („Službeni glasnik Općine Stolac“, broj:05/21)  Načelnik Općine Stolac, o b j a v lj u j e:

N A T J E Č A J

za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Stolac metodom usmenog javnog nadmetanja

  1. PREDMET JAVNOG NATJEČAJA

 

Predmet Javnog natječaja je prodaja nekretnina u vlasništvu općine Stolac pobliže označenih kao:

1.1. k.č.br.991/60 k.o. Pješivac, građevinsko zemljište površine 100 000 m² po početnoj cijeni

       od  300 000,00 KM, namijenjena za izgradnju fotonaponske elektrane

 

1.2. k.č.br.1313/2 k.o. Crnići, građevinsko zemljište površine 690 m² po početnoj cijeni

      2 760, 00 KM,  namijenjeno za gradnju individualnog stambenog objekta

 

 

1.3. k.č.br.1/25 k.o. Pješivac, građevinsko zemljište površine 338 m² po početnoj cijeni

      1 352,00 KM, namijenjeno za gradnju individualnog stambenog objekta

 

 

1.4. k.č.br.394/105 k.o. Ošanjići, građevinsko zemljište površine 563 m² po početnoj cijeni

      4 504,00 KM, namijenjeno za gradnju individualnog stambenog objekta

 

 

1.5. k.č.br.991/205, 991/206 i 991/207 sve k.o. Pješivac, građevinsko zemljište površine

      3×30 m² po početnoj cijeni 900,00 KM, namijenjeno za gradnju MBTS

 

 

 

  1. 2. PRAVO SUDJELOVANJA I SADRŽAJ PRIJAVE

 

Pravo sudjelovanja na Javnom natječaju ostvaruju sve fizičke i pravne osobe.

 

Pisana prijava mora sadržavati:

  1. a) naznaku za koju se nekretninu natječe, odnosno broj katastarske čestice i oznaku katastarske

    općine,  

  1. b) osnovne podatke o ponuđaču:

za fizičke osobe– ime, prezime, adresu i preslika osobne iskaznice, broj tekućeg računa;

za pravne osobe -naziv tvrtke, adresu, izvod iz sudskog registra, te ime i prezime osobe za

  zastupanje,

  1. c) dokaz o uplati pologa

Polog u iznosu od 10% od početne cijene nekretnine, se uplaćuje na transakcijski račun općine Stolac, broj: 3382702200018719 otvoren kod UniCredit Bank d.d. Mostar, Poslovnica Stolac, sa naznakom „uplata pologa po Javnom natječaju, broj: 01/1-699/21“.  

 

Licitacija se može održati samo ako u njoj sudjeluju najmanje dva sudionika.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona koja uz ispunjenje svih uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos ponuđene cijene.

Ukoliko na natječaj pristigne samo jedna ponuda, Povjerenstvo može pristupiti postupku prodaje, pod uvjetom da cijena ne može biti niža od početne cijene.

Polog će se uračunat najpovoljnijem ponuđaču, koji ostvaruje prvenstveno pravo kupnje, u kupoprodajnu cijenu.

Sudioniku koji ne uspije u natječaju, uplaćeni polog se vraća na broj tekućeg računa  koji je  dužan navesti u prijavi.

Sa učesnikom licitacije čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija zaključuje se ugovor o kupoprodaji u formi notarski obrađene isprave.

Ako učesnik licitacije koji je dao najpovoljniju ponudu odustane od zaključenja ugovora o kupoprodaji, gubi pravo na povrat položenog pologa.

  1. PODNOŠENJE PRIJAVA

 

Obrazac prijave za sudjelovanje u natječaju zainteresirani kandidati mogu preuzeti u Službi za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina  Općine Stolac.

 

Obrazac prijave uz dokaz o izvršenoj uplati pologa predaje se na pisarni općine sa  naznakom:

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Općine Stolac“

  • Krajnji rok za podnošenje ponuda  je 14.06.2021. godine do 12 sati.
  • Prijave se podnose neposredno na protokol općine Stolac.
  • Prodaja zemljišta izvršit će se dana 14.06.2021. godine u 12,30 sati u salonu Općine Stolac, metodom usmenog javnog nadmetanja redoslijedom iz točke 1.

Natječaj će provesti Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu općine Stolac.

 

Nepotpune i neblagovremene ponude neće se uzimati u razmatranje.

 

Broj: 01/1-699/21                                                                                                                                      

Datum:28.05.2021. godine                                                        

                                                                                                       

NAČELNIK OPĆINE

Stjepan Bošković, dipl.ing.