036 853 101

grad@stolac.gov.ba

JAVNI POZIV za financiranje i sufinanciranje projekata nevladinih i neprofitnih organizacija koje djeluju na području Općine Stolac

Na temelju članka 15. Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ( „Službene novine Federacije BiH“, broj 49/06), članka 2. i članka 4. stavak 1. Pravilnika o načinu financiranja  i sufinanciranja projekata nevladinih i neprofitnih organizacija  koje djeluju na području Općine Stolac (“Službeni glasnik općine Stolac”, broj: 1/20), Načelnik općine Stolac objavljuje

 

JAVNI POZIV

za financiranje i sufinanciranje projekata nevladinih i neprofitnih organizacija  koje djeluju na području Općine Stolac

 

 

I

            Općina Stolac objavljuje Javni poziv za prijavu projekata nevladinih organizacija, vjerskih zajednica i drugih neprofitnih organizacija i pojedinaca koje djeluju na području Općine Stolac a koji će se financirati/sufinancirati iz proračuna općine Stolac u 2020. godini.

II

            Pravo prijave na Javni poziv imaju sve nevladine udruge, vjerske zajednice i druge neprofitne organizacije i pojedinci koji djeluju na području općine Stolac.

            Prijavljeni projekti trebaju  se odnositi na neke od slijedećih oblasti:

 • obrazovanje
 • kultura
 • sport i rekreacija
 • ekologija
 • izgradnja i razvoj lokalne zajednice
 • mladi i volonterstvo
 • religija i
 • civilno društvo.

 

III

Uvjeti za sudjelovanje u Javnom pozivu su:

 • prijava poslana u propisanom roku,
 • prijava poslana na propisanim obrascima,
 • prijavitelji upisani u odgovarajući matični registar udruga/neprofitnih organizacija i da djeluju na području općine Stolac,
 • prijavitelji pravodobno i u cijelosti ispunili obveze preuzete temeljem dodjele bespovratnih sredstava sa općinom Stolac iz ranijih godina, što se dokazuje Izjavom ovlaštene osobe za zastupanje koju daje pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću.

 

 

IV

            Kriteriji za financiranje/sufinanciranje projekata iz proračuna općine Stolac u 2020. godini su:

 • Projekt poboljšava kvalitetu života građana kroz ostvarenje strateških ciljeva općine
 • Projekt potiče razvoj općine
 • Promicanje volonterskog rada
 • Sufinanciranje projektnih aktivnosti
 • Osigurani kapaciteti za implementaciju projekta
 • Partnerstvo sa drugim fizičkim i pravnim osobama
 • Promicanje općine Stolac kroz implementaciju projekta

 

V

            Prijava za pravne osobe treba  sadržavati:

 1. Popunjen prijavni obrazac,
 2. Rješenje o registraciji za podnositelja prijave,
 3. Identifikacijski broj,
 4. Izjavu da su prijavitelji ispunili obveze preuzete temeljem dodjele bespovratnih sredstava sa općinom Stolac iz ranijih godina.

              Prijava za pojedince treba sadržavati:

 1. Popunjen prijavni obrazac,
 2. Preslika osobne iskaznice,
 3. Potvrda o prebivalištu na području općine Stolac
 4. Izjava da podnositelj prijave ne predstavlja ovlaštenu osobu nevladine udruge, vjerske zajednice i druge  neprofitne organizacije, koja se prijavljuje po istom javnom pozivu.

 

VI

            Podnositelj prijave  može tražiti ukupan iznos vrijednosti projekta ili sufinanciranje dijela nedostajućih sredstava, što je dužan naznačiti u prijavi.

 

VII

            Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Javnog poziva na oglasnoj ploči općine Stolac i službenoj Web stranici www.stolac.gov.ba.

 

 

VIII

                 Prijave se podnose na posebnom obrascu na protokol općine, na adresu: Općina Stolac, Ured načelnika, Ulica Kralja Tomislava b.b. 88360 Stolac, s naznakom: “NE OTVARAJ – prijava za financiranje i sufinanciranje projekata  nevladinih i neprofitnih organizacija  koje djeluju na području Općine Stolac“.

                 Obrazac za prijavu projekta može se preuzeti u zgradi općine-Ured načelnika ili službenoj Web stranici www.stolac.gov.ba.

                 Projekti sa nepotpunom dokumentacijom, podneseni van utvrđene forme i roka neće se razmatrati.

                O rezultatima odlučivanja po podnesenim prijavama svi sudionici natječaja će biti pismeno obaviješteni.

 

 

Broj: 01/1-541/20

Datum: 25.05.2020. godine.

                                                                                                                                                                                  

NAČELNIK OPĆINE           

Stjepan Bošković, dipl.ing