036 853 101

grad@stolac.gov.ba

Javni oglas za prijem djelatnika u radni odnos na određeno vrijeme – Psiholog

Na temelju čl.5.st.3. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u HNŽ-K,  članka 6. st.3. Pravilnika o radu Centra za socijalni rad Stolac, broj : 05-541/16 od 19.7.2016.godine, čl. 33.Organizacije i sistematizacije radnih mjesta i zadataka javne ustanove Centar za socijalni rad stolac, broj : 05-542/16 od 19.7.2016.godine, odredaba Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Centra za socijalni rad Stolac, broj : 05- 675 /20 od 26.10. 2020.g.  i Odluke o raspisivanju javnog oglasa broj : 05-766/21 od 08.02.2021.g., Centar za socijalni rad Stolac, objavljuje

JAVNI OGLAS

za prijem djelatnika u radni odnos na određeno vrijeme

 

  1. Raspisuje se Javni oglas na radno mjesto: Psiholog

 

Opis poslova radnog mjesta:

-Prikupljanje podataka o klijentu i psihodijagnostika

– Analiza dokumentacije

– Mjerenje i procjenjivanje psihičkih karakteristika klijenta (psihodijagnostika)

– Intervju (individualni, obiteljski, grupni)

– Opažanje (opservacija) ponašanja i reakcija

– Savjetodavni intervju

– Psihologijsko savjetovanje

– Stručno-analitički rad

– Drugi poslovi u skladu sa svojom stručnom spremom,  po nalogu ravnatelja Centra.

 

Opći uvjeti, koje kandidat treba ispunjavati:

          -da je državljanin Bosne i Hercegovine ,

          -da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje  poslova radnog mjesta,

          -da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinska kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji , odnosno Bosni i Hercegovini ,

          -da nije obuhvaćen odredbom članka IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine-

Pored općih uvjeta, kandidat treba ispunjavati i posebne uvjete za predmetno radno mjesto:

           -Visoka školska sprema, VII stupanj

           – Završen fakultet, smjer Psihologije

          –jedna godina radnog iskustva na poslovima u struci, po završenom fakultetu, struka-psihologija,

  1. Popis potrebnih dokumenata uz prijavu

Prijava kandidata isključivo se popunjava u propisanom obrascu, objavljenom uz Javni oglas, na web stranici općine Stolac. Ista prijava se može preuzeti i na web stranici nadležnog ministarstva rada HNŽ-K.

 

Uz prijavu na javni oglas , koja treba sadržavati sve tražene podatke , potrebno je priložiti sljedeće dokumente (original ili ovjerena kopija):

 

-Uvjerenje o državljanstvu BiH (ne starije od 6 mjeseci) – original ili ovjerena kopija

-Diploma ili uvjerenje o završenoj školskoj struci iz oglasa- ovjerena kopija

-Dokaz o radnom iskustvu  u struci , sa najmanje jednom godinom iskustva,

-Ovjerenu izjavu da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji , odnosno Bosni i Hercegovini , i da nije obuhvaćen odredbom članka IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

 

Dokaz o općoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje  poslova radnog mjesta, kandidat je dužan pribaviti i dostaviti poslodavcu, nakon izbora kandidata na oglas, a najdalje 15 dana po donošenju konačne odluke o izboru kandidata po oglasu na razini poslodavca.

Izbor kandidata izvršiti će se u skladu sa odredbama općih akata Centra za socijalni rad Stolac, pozitivnih zakonskih propisa i odredaba Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u HNŽ-K.

 

III. Prijem se vrši na : određeno vrijeme od godinu dana. Probni rad se ne predviđa.

 

  1. Rok trajanja oglasa i adresa za podnošenje prijava:

Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja oglasa.

Neuredne, neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave na javni oglas sa traženom dokumentacijom dostaviti kovertirano uredno zapečaćene, u Centar za socijalni rad Stolac: na protokol Centra ( prizemlje radne zgrade Općine Stolac) ili poštom preporučeno na adresu: CENTAR ZA SOCIJALNI RAD  STOLAC, ul.Banovinska  bb 88 360 Stolac , sa naznakom : „Prijava  na javni oglas za prijem– NE OTVARATI“

Obrazac prijave