036 853 101

grad@stolac.gov.ba

Javni oglas o prodaji motornog vozila

Na temelju članka 2. i 3. Odluke o prodaji motornog vozila («Sl. glasnik općine Stolac» broj: 07/21) i Pravilnika o postupku prodaje motornog vozila putem javnog nadmetanja – licitiranjem, broj: 01/1-1351/21 od 07.10.2021. godine, Načelnik općine Stolac, objavljuje

J A V N I   O G L A S

O PRODAJI MOTORNOG VOZILA

 

I

Predmet prodaje je službeno motorno vozilo, vlasništvo općine Stolac i to:

 • Vrsta vozila: M1-Putnički automobil
 • Marka vozila: ŠKODA
 • Tip vozila 1Z
 • Model: OCTAVIA 1,9 TDI ELEG.
 • Reg. broj:158-M-015
 • Datum prve registracije: 08.2007.
 • Godina proizvodnje: 2007.                                          
 • Snaga motora 77 KW
 • Zapremina motora 1896 ccm
 • Broj šasije: TMBBS21Z18S150114
 • Broj motora: BJB211901
 • Pređeni kilometri: 479705  
 • Broj vrata: 5
 • Boja vozila: CRNA
 • Vlasnik vozila: OPĆINA STOLAC-OPĆINSKO VIJEĆE
 • Registriran do 26.08.2022. godine

 

Početna cijena vozila: 5.310,00 KM.

II

            Prodaja službenog motornog vozila iz točke 1. ovog Oglasa obavit će se putem prikupljanja pismenih zatvorenih ponuda onom ponuditelju koji ponudi najveću cijenu za vozilo.

 

III

Pravo sudjelovanja na licitaciji imaju sve pravne i fizičke osobe koje uz zatvorenu ponudu uplate depozit u vrijednosti od 500,00 (petsto) KM na žiro račun općine Stolac, broj 3382702200018719 otvoren kod UniCredit Zagrebačke banke d.d. Mostar, s naznakom “Troškovi licitacije motornog vozila”.

            Depozit se vraća nakon zaključenja licitacije svim ponuditeljima, osim ponuditelja koji je proglašen najpovoljnijim.

IV

            Ponude u zatvorenoj koverti sa naznakom „NE OTVARAJ“ – Ponuda za prodaju službenog vozila“ predaju se poštom na adresu: Kralja Tomislava bb, 88360 Stolac ili direktno na protokol Ureda načelnika Općine Stolac. Ponude pristigle zaključno sa 25.10.2021. godine do 12:00 sati smatra će se pravovremenim a ponude koje pristignu poslije toga roka neće se uzeti u razmatranje.

            Javno otvaranje ponuda uz nazočnost zainteresiranih ponuditelja održat će se 25.10.2021. godine u 13:00 sati u zgradi Općine Stolac, Kralja Tomislava bb.

            Otvaranju ponuda, mogu nazočiti fizičke osobe sa jednim od identifikacijskih dokumenata osobno ili po punomoćniku, te osoba koja je ovlaštena da zastupa pravnu osobu ili opunomoćenik za sudjelovanje u postupku licitacije.

 

V

Pismena ponuda sadrži slijedeće:

–          podaci za fizičku osobu: (ime i prezime, ime jednog roditelja, adresa i broj tel.) i preslika osobne iskaznice.

–          podaci za pravnu osobu: ovjerena kopija rješenja o upisu u sudski registar, ime i prezime i preslika osobne iskaznice ovlaštene osobe za zastupanje u postupku licitacije, adresa i broj tel.,

–          iznos ponude izražene u KM,

–          dokaz o uplati depozita – primjerak uplatnice,

–          ponuda mora biti potpisana od strane podnositelja, a ukoliko je ponuditelj pravna osoba mora biti i ovjerena pečatom pravne osobe.

            Licitacija će biti punovažna i u slučaju da ponudu dostavi samo jedan ponuditelj ako je početna cijena veća ili jednaka početnoj cijeni iz točke 1. ovog oglasa.

 

VI

            Službeno vozilo iz točke I. ovog oglasa može se pogledati svakim danom u vremenu od 10:00 do 13:00 sati, na parkingu Općine Stolac, ulica Kralja Tomislava bb.

 

VII

            Prije otvaranja zatvorenih pismenih ponuda, saopćavaju se pravila licitacije.

            Nakon zaključene licitacije utvrđuje se lista ponuditelja koji su ponudili cijenu iznad početne cijene i konstatira se da je vozilo prodano najpovoljnijem ponuditelju.

 

VIII

            Ponuditelj čija ponuda bude prihvaćena, dužan je pristupiti zaključenju ugovora u roku od 3 (tri) dana od dana proglašenja pobjednika licitacije.

 

            Kupac je dužan za kupljeno vozilo uplatiti puni iznos u roku od 7 dana od dana potpisivanja Ugovora na žiro račun općine Stolac, broj 3382702200018719 otvoren kod UniCredit Zagrebačke banke d.d. Mostar, u svrhu kupovina vozila.

            Kupac je dužan po izvršenoj uplati u roku od 5 dana preuzeti vozilo, što će se zapisnički konstatirati.

            Prodaja vozila vrši se u viđenom stanju, te naknadne primjedbe neće biti uvažene.

            Sve porezne i troškove oko prijenosa vlasništva snosi kupac.

            Ukoliko kupac odustane od kupovine, odnosno ne pristupi zaključenju ugovora u roku iz stavka 1. ovog članka, uplaćeni depozit mu se neće vratiti i isti se smatra javnim prihodom a izvršit će se ponovno oglašavanje prodaje službenog vozila.

 

IX

            Javni oglas će biti objavljen na oglasnoj ploči i službenoj web stranici Općine Stolac.

 

Datum: 08.10.2021.godine    

NAČELNIK OPĆINE           

Stjepan Bošković, dipl.ing