036 853 101

grad@stolac.gov.ba

JAVNI NATJEČAJ za prijem u radni odnos

Stolac

Na temelju članka 20a Zakona o radu Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine F BiH“ broj: 26/16 i 89/18), članka 5. i 7. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Hercegovačko-neretvanskoj županiji („Službene novine HNŽ-a, broj: 04/19“), članka 24. Statuta Javne ustanove „Centar za kulturu i sport“ Stolac („Službeni glasnik općine Stolac broj 2/20), i članaka 6. Pravilnika o radu Javne ustanove „Centar za kulturu i sport“ Stolac, br: 01-5/21, od 22.04.2021. i Odluke o raspisivanju javnog natječaja, broj: 01/01-03/23 od dana 18.01.2023. godine, ravnatelj ustanove raspisuje:

 

JAVNI NATJEČAJ

za prijem u radni odnos

 

1. Tehničar na održavanju audio i kino opreme, jedan (1) izvršitelj na neodređeno vrijeme, s probnim radom od tri (3) mjeseca.

2. Mjesto rada – Stolac.

3. Opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:
– 18 godina života
– Opća zdravstvena sposobnost

4. Posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:
– Stupanj stručne sprema: SSS
– Radni staž: 1 godina

5. Opis poslova
– Rukuje kino-aparaturom i brine za ispravnost i funkcionalnost kino-aparature,
– Rukuje scenskom tehnikom rasvjete, tona i videa, te osigurava njezinu funkcionalnost,
– Rukuje tehnikom rasvjete, tona i videa prilikom izvedbe kazališnih predstava, koncerata, filmskih projekcija, plesnih programa i svih ostalih programa u dvorani Centra za kulturu i sport,
– Predlaže tekuće investicijsko održavanje rasvjete, tonske i kino opreme,
– Prijavljuje kvarove i nadgleda stanje tehničkih uređaja i opreme,
– Predlaže mjere za tehničko poboljšanje rasvjetne, tonske i kino opreme,
– Neposredno surađuje s voditeljima djelatnosti pri realizaciji programa Centra za kulturu,
– Obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja ustanove.

6. Dokumenti koji se dostavljaju:
Uz potpisanu Prijavu na javni natječaj (Obrazac prijave na javni natječaj, može se preuzeti na web stranici www.stolac.gov.ba / i sjedištu ustanove Banovinska b.b. 88360 Stolac) kandidati su dužni dostaviti i sljedeće dokumente:

– Uvjerenje od državljanstvu
– Diplomu o traženoj stručnoj spremi
– Potvrda o radnom iskustvu

Kandidati koji ispunjavaju uvjete pristupit će pismenom ispitivanju. Nakon pismenog dijela ispita, kandidati su dužni pristupiti usmenom ispitu, koji će s njima obaviti natječajno povjerenstvo. O rasporedu održavanju pismenog i usmenog ispita, kandidati će biti pravodobno obaviješteni. Unificirana prijava na javni natječaj je prilog i sastavni dio natječaja (prijave isključivo slati u ovoj propisanoj formi).

Kandidat koji bude najbolje rangiran prije potpisivanja Ugovora o radu, dužan je dostaviti Uvjerenje o općoj zdravstvenoj sposobnosti, Uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka (ne starije od 3 mjeseca) i Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca).
Svi dokumenti koji se dostavljaju, trebaju biti originali ili ovjerene kopije.
Napomena: Na temelju čl. 17. i 18. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji u HNŽ-u, („Narodne novine HNŽ“, broj: 6/18) prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima imaju osobe iz članka 1. Zakona o pravima branitelja o čemu je uz prijavu na natječaj potrebno dostaviti dokaz.

7. Rok za podnošenje prijava je petnaest (15) dana od objave javnoga natječaja.
Nepotpune, nepravodobne i neuredne prijave neće se uzimati u razmatranje.

8. Adresa na koju se dostavljaju prijave:
Prijave na javni natječaj slati putem pošte preporučeno, na sljedeću adresu:
Javna ustanova „Centar za kulturu i sport“ Stolac
Banovinska b.b. 88360 Stolac
s naznakom „Javni natječaj za prijem u radni odnos – tehničar na održavanju audio i kino opreme“ ili predati osobno na protokol ustanove.
Izbor iz reda prijavljenih kandidata koji ispunjavaju uvijete javnoga natječaja, izvršit će se u skladu sa Zakonom o radu F BiH, („Službene novine F BiH“ br.26/16 i 89/18), Uredbom o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u HNŽ-u („Službene novine HNŽ-a“ br.: 04/19) i Pravilnikom o radu Javne ustanove broj: 01-5/21.
Ravnatelj
Nikola Vujnović

Br: 01/01-04/23
Stolac, 18.01.2023.