036 853 101

grad@stolac.gov.ba

GV Stolac: Pred vijećnicima Odluka o pravu na novčanu naknadu za novorođenu djecu i Nacrt regulacijskog plana Vidovo polje II

Za  I. sjednicu Gradskog vijeća Stolac zakazanu za petak planirana je i Odluka o pravu na novčanu naknadu za novorođenu djecu na području grada Stoca. Visina novčane naknade iznosit će 1000 konvertibilnih maraka za svako novorođeno dijete, a pravo na isplatu naknade za novorođeno dijete imati će djeca rođena nakon prvi siječnja 2022. godine. Zahtjev za isplatu jednokratne naknade podnositi će se Centru za socijalni rad u roku od 4 mjeseca od dana rođenja djeteta.

Pred vijećnicima će se naći i Odluka o usvajanju Nacrta Regulacionog plana dijela gradskog područja „Vidovo Polje II“ u Stocu. Nositelj izrade plana je poduzeće Ecoplan Mostar, koje  je s Općinom Stolac sklopilo ugovor o izradi Regulacijskog plana Vidovo polje II. Nositelj pripreme plana je Služba graditeljstva, prostornog uređenja, zaštite okoliša i obnove Grada Stoca.

Prostornim planom općine Stolac za period od 2013. – 2023. predviđa se izrada provedbenog plana za sportsko rekreacijsku zonu za koju je dana preporuka da se smjesti upravo na lokaciju Vidovog polja u blizini gradskog stadiona.

Plan se izrađuje za područje Vidovog polja II, neizgrađenog dijela urbane zone Stoca smještenog južno od gradskog stadiona i zone kolektivnog stanovanja u južnoj zoni uže urbane zone. Površina obuhvata plana iznosi 4.28 ha. Obuhvat je omeđen:

  • trasom nove planirane magistralne ceste M17.3 na jugu, između dva rotora,
  • dijelom stare magistralne ceste M17.3 na istoku,
  • Humskom ulicom na zapadu,
  • dijelom Humske ulice, te zidom gradskog stadiona na sjeveru.

Obuhvat dijelom prelazi preko parkinga od stadiona koje o ograđeno zidom i koji je ovim planom predviđen za izmještanje. Parcele unutar obuhvata su uglavnom u vlasništvu grada Stoca.

Prema konceptu namjene prostora prikazanom na slikama ispod, obuhvat plana se sastoji od sljedećih površina javnih i drugih namjena:
– Stambena namjena (S2)
– Sportsko-rekreacijska namjena (R)
– Gospodarska-poslovna namjena (K)
– Javne zelene površine – javni gradski park (Z1)
– Javne zelene površine – spomen park (Z2)
– Zaštitne zelene površine (Z)
– Površine infrastrukturnih sustava (IS)