036 853 101

grad@stolac.gov.ba

GV Stolac: Na dnevnom redu Nacrt Proračuna grada Stoca

XIII. sjednica Gradskog vijeća Grada Stoca održat će se dana 01.12.2023. godine (petak) u prostorijama grada Stoca sa početkom u 9 sati. Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa XII. sjednice Gradskog vijeća Stolac,
2. Odluka o usvajanju izvješća o izvršenju Proračuna grada Stoca za razdoblje 01.01. do 30.09. 2023. godine,
3. Nacrt Proračuna grada Stoca za 2024. godinu,
4. Nacrt Odluke o izvršenju Proračuna grada Stoca za 2024. godinu,
5. Odluka o načinu namjenskog utroška sredstava ostvarenih po osnovu prihoda od zakupa, zamjene i koncesije poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu na području grada Stoca,
6. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na imenovanje ravnatelja JU “Dječji vrtić” Stolac,
7. Odluka o dopuni Odluke o osnivanju Javne ustanove za razvoj turizma i zaštitu kulturno-povijesnog i prirodnog naslijeđa “Radimlja” Stolac,
8. Odluka o prethodnoj suglasnosti na Odluku o dopuni Statuta Javne ustanove za razvoj turizma i zaštitu kulturno-povijesnog i prirodnog naslijeđa “Radimlja” Stolac,
9. Odluka o davanju na korištenje objekta “Đulhanumina kuća” sa pratećim objektima u Stocu,
10. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja na temelju Javnog natječaja broj: 01/1-1453/23 od 04.10. 2023. godine za prikupljanje prijava za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na području grada Stoca x4,
11. Odluka o imenovanju Povjerenstva za provođenje javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada Stoca,
12. Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Stoca x5,
13. Zahtjevi građana,
14. Vijećnička pitanja.