036 853 101

grad@stolac.gov.ba

GV Stolac: I. sjednica u petak

I. sjednica Gradskog vijeća Stolac održat će se u petak 22. 04. 2022. god. u prostorijama Gradske uprave Stolac sa početkom u 09:00 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

 1. Usvajanje izvoda iz zapisnika sa XI sjednice OV Stolac,
 2. Odluka o izmjenama i dopunama odluke o usvajanju Proračuna grada Stoca za 2022. godinu,
 3. Odluka o izmjeni i dopuni odluke o izvršenju Proračuna grada Stoca za 2022. godinu,
 4. Odluka o usklađivanju Javne ustanove „Centar za kulturu i sport“ Stolac sa Statutarnom odlukom o gradu Stocu,
 5. Odluka o suglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta Javne ustanove „Centar za kulturu i sport“ Stolac,
 6. Odluka o usklađivanju Javne ustanove Dom zdravlja Stolac sa Statutarnom odlukom o gradu Stocu,
 7. Odluka o suglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta Javne ustanove Dom zdravlja Stolac,
 8. Odluka o usklađivanju Javne ustanove Centar za socijalni rad Stolac sa Statutarnom odlukom o gradu Stocu,
 9. Odluka o suglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta Javne ustanove Centar za socijalni rad Stolac,
 10. Odluka o usklađivanju Javne ustanove za razvoj turizma i zaštitu kulturno-povijesnog i prirodnog naslijeđa „Radimlja“ Stolac sa Statutarnom odlukom o gradu Stocu,
 11. Odluka o suglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta Javne ustanove za razvoj turizma i zaštitu kulturno-povijesnog i prirodnog naslijeđa „Radimlja“ Stolac,
 12. Odluka o usklađivanju Javne ustanove dječji vrtić „Stolac“ Stolac sa Statutarnom odlukom o gradu Stocu,
 13. Odluka o suglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta Javne ustanove dječji vrtić „Stolac“ Stolac,
 14. Odluka o usklađivanju Javnog poduzeća „KOMUNALNO“ d.o.o. Stolac sa Statutarnom odlukom o gradu Stocu,
 15. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Javnog poduzeća „KOMUNALNO“ d.o.o. Stolac,
 16. Odluka o usklađivanju Odluke o utemeljenju Općinskog javnog pravobraniteljstva Stolac,
 17. Odluka o usvajanju Nacrta Regulacionog plana dijela gradskog područja „Vidovo Polje II“ u Stocu,
 18. Odluka o pravu na novčanu naknadu za novorođenu djecu na području grada Stoca,
 19. Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu općine Stolac (2x),
 20. Odluka o utvrđivanju javnog interesa,
 21. Odluka o oduzimanju koncesije,
 22. Izvješće o radu Dom zdravlja Stolac,
 23. Izvješće o radu OŠ Stolac,
 24. Izvješće o radu OŠ Crnići,
 25. Izvješće o radu Dječji vrtić Stolac,
 26. Izvješće o radu Komunalno poduzeće Stolac,
 27. Izvješće o radu Centar za socijalni rad,
 28. Izvješće o radu OJP,
 29. Izvješće o radu DVD Stolac,
 30. Izvješće o radu Crveni križ,
 31. Izvješće o radu JU „Radimlja“ Stolac,
 32. Izvješće o radu JU „Centar za kulturu i sport“ Stolac,
 33. Procjena ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća grada Stoca
 34. Plan zaštite od prirodnih i drugih nesreća grada Stoca za 2022. godinu
 35. Procjena ugroženosti od požara grada Stoca za 2022. godinu,
 36. Plan zaštite od požara grada Stoca za 2022 godinu,
 37. Zahtjevi građana,