036 853 101

grad@stolac.gov.ba

GV Stolac: Medžlisu Islamske zajednice grada Stoca dodijeljeno zemljište za izgradnju harema

U salonu gradske uprave održana je XII. sjednica Gradskog vijeća Stolac. Na sjednici su vijećnici nakon usvojenog dnevnog reda i izvoda iz zapisnika sa XI. sjednice GV Stolac, usvojili Odluku o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna grada Stoca za razdoblje 01.01-30.06.2023. godine, te Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Proračuna grada Stoca za 2023. godinu.

Dana je suglasnost upravnom vijeću JU „Radimlja“ Stolac za imenovanje Maje Lopin za ravnatelja JU „Radimlja“ Stolac na razdoblje od 4 godine, kao i suglasnost na Pravilnik o radu Dječjeg vrtića Stolac.

Imajući u vidu da je započela nova školska godina kao i do sada Grad nastavlja subvencionirati prijevoz svojih učenika tako je većinom glasova usvojena i Odluka o subvencioniranju troškova prijevoza učenika osnovnih škola kojima je osnivač Grad Stolac. Grad Stolac subvencionirati će troškove prijevoza učenika osnovnih škola u iznosu 100% cijene mjesečne karte za učenike koji su udaljeni od škole 2km i više. Iznimno se može odobriti i za manje udaljenosti u slučajevima kada je ugrožena sigurnost djece na putu do škole.

Odlukom o izboru najpovoljnijeg ponuditelja na temelju Javnog natječaja broj: 01/1-1295/23 od 01.09. 2023. godine za prikupljanje prijava za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na području Grada Stoca. Za najpovoljnijeg ponuditelja izabrano je privredno gazdinstvo Bartoli Stolac.

Usvojena je i Odluka o javnom interesu za rekonstrukciju i izgradnju pristupnog puta za gospodarsku zonu “Komanje brdo“. Ovom odlukom utvrđuje se da je od je od javnog interesa izgradnja i rekonstrukcija lokalne ceste Dragovilje- Komanje brdo, prema elaboratu izvlaštenja urađenom od Cerovac d.o.o. Agencija za nekretnine Georad Trebinje. Korisnik potpunog izvlaštenja je Grad Stolac. Sredstva za izvlaštenje zemljišta za potrebe izgradnje lokalne ceste su osigurana u Proračunu Grada.

Odlukom o dodjeli zemljišta na korištenje za izgradnju harema dano je na korištenje Medžlisu Islamske zajednice zemljište KO Poprati za izgradnju harema sa popratnim vjerskim objektom. Nakon mnogo neuspjelih inicijativa koje su predlagane dugi niz godina, konačno je došlo vrijeme za rješavanje jednog od ključnih problema svih stočana islamske vjeroispovijesti.