036 853 101

grad@stolac.gov.ba

Grad Stolac: Raspisan javni natječaj za izradu idejnog rješenja javnih površina s trgom u naselju Vidovo Polje II

Grad Stolac je raspisao javni natječaj za izradu idejnog rješenja javnih površina s trgom u naselju Vidovo polje II, odnosno kod nove sportske dvorane.
Predmetna parcela smještena je na jugu urbanog dijela grada Stoca uz zaobilaznicu i dio je šireg regulacijskog plana Vidovo polje II. Od starog dijela grada udaljena 500 m, a u njenoj blizini se nalazi Crkva sv. Ilije, Gradski stadion Stolac i Dječji vrtić Stolac. Na samoj lokaciji smještena je nova sportska dvorana koja je trenutno u izgradnji.

Lokacija je s juga omeđena zaobilaznicom, gradskom cestom Vidovo polje, a sa zapada i sjevera Humskom ulicom. Istočno su buduće parkovne, rekreacijske i stambene zone regulacijskog plana Vidovo polje II, čije su zapadne granice i granice predmetne lokacije. Parcela je nepravilnog oblika uvjetovana ortogonalnim rasporedom ulica sa zapadne i južne strane i izlomljenom granicom novih zona s istočne strane. Parcela ima 12584 m² od čega 2958 m² pripada dvorani, odnosno 9626 m² je na raspolaganju za projektiranje. Nova dvorana nalazi se na južnom dijelu predmetne lokacije i ona na svom zapadnom, južnom i istočnom dijelu ima poslovne prostore dok se glavni ulaz u dvoranu nalazi na sjevernoj strani građevine.

Grad Stolac na navedenoj lokaciji želi dobiti javni prostor koji će stanovnicima i posjetiteljima omogućiti okupljanja i druženja u većem broju, a svojim oblikovanjem pružiti jedinstveno iskustvo. Novi trg, osim što će biti u funkciji ulaznog trga dvorane, biti će i najveći gradski trg. Trg bi trebao biti mjesto druženja, svakodnevnog okupljanja i uživanja u tom prostoru smještenom između stambenog naselja i starog dijela grada. Obzirom na svoju specifičnu urbanu strukturu, grad nema većih javnih površina pa bi ovom prilikom dobio jedno takvo mjesto. Na taj način bi se otvorila mogućnost organiziranja različitih događaja koji traže veće površine poput koncerata, klizališta i sl. kao i svakodnevna druženja i okupljanja. Da bi postigli sve navedeno prostor treba što više ozeleniti, a mora imati  i određenu fiksnu točku gdje bi se ljudi okupljali.

Sadržaje poput novog parkinga treba zakloniti od dijela trga, a planirani ugostiteljski objekt trebalo bi riješiti na način da bude što dostupniji i otvoreniji prema samom trgu i okolišu. Svrha natječaja je prikupljanje kvalitetnih i stručno izrađenih idejnih rješenja za uređenja javnih površina s trgom unutar Regulacijskog plana Vidovo Polje II. Ugovorno tijelo će nakon uspješno provedenog natječaja provesti pregovarački postupak bez objave obavijesti o nabavi za izradu Glavnog projekta.
Idejna rješenja mogu se slati do 8. 12. 2023.