036 853 101

grad@stolac.gov.ba

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom – JAVNI POZIV za dodjelu sredstava za programe u 2021. godini

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom objavljuje JAVNI POZIV za dodjelu sredstava za financiranje i sufinanciranje programa razvoja privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitnih radionica, te programa profesionalne rehabilitacije osoba s invaliditetom u 2021. godini.

  • Preuzimite Javni poziv ovdje: LINK

Aplikacijske obrasce možete preuzeti:

Popunjen obrazac zahtjeva sa ostalom dokumentacijom potrebno je dostaviti osobno ili poštom na adresu:

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, Vilsonovo šetalište br. 10, 71000 Sarajevo, BiH
sa naznakom  „Javni poziv 2021. – financiranje/sufinanciranje programa– NE OTVARATI“

  • Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja, a zaključno sa 18.09.2021. godine.
  • Obavijest o objavljivanju Javnog poziva se objavljuje u najmanje dva dnevna lista, dok se cjeloviti tekst Javnog poziva objavljuje na službenoj internet stranici Fonda www.fond.ba.
  • Konsultacije i eventualna pojašnjenja javnog poziva mogu se obaviti putem telefona na broj: +387 33 71 77 40.
  • Komisija za selekciju putem obavijesti na web stranici Fonda objaviti će Listu aplikanata prema predmetnim lot-ovima koji ne ispunjavaju uvijete za dodjelu sredstva u okviru programa. Navedenim obavještenjem će korisnici biti obaviješteni o mogućosti prigovora na objavljenu listu.
  • Rok za dostavu prigovora/upita koji se odnose na bodovanje aplikacija odnosno objavljene rezultate javnog poziva je 8 dana, od datuma objave rezultata na web stranici Fonda.
  • Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće biti uzeti u razmatranje.
  • Dostavljenu dokumentaciju u okviru Javnog poziva Fond neće vraćati aplikantima.

 

 Datum objave: 19.08.2021. godine.