036 853 101

grad@stolac.gov.ba

R J E Š E NJ E o imenovanju povjerenstva za provedbu Javnog oglasa

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA/KANTON

OPĆINA STOLAC

Centar za socijalni rad Stolac

 

Broj: 05-952-5/21

Stolac, 18.01.2022.g.       

 

Na temelju čl.9., a u svezi sa čl.11.-čl.13. i čl.15-čl.16. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u HNŽ-K (N. novine br.4/19 i br.5/19),  članka 23. Pravilnika o radu Centra za socijalni rad Stolac, broj : 05-541/16 od 19.7.2016.godine, i čl.5.Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Centra za socijalni rad Stolac, broj: 05-675/20 od 26.10. 2020.godine, a u svezi provedbe postupka  izbora kandidata prijavljenih na Javni oglas Centra za socijalni rad Stolac, broj: 05-944/21od 29.12.2021.g., javno objavljenoga dana 30.12.2021.g., ravnatelj Centra za socijalni rad Stolac, donosi

 

                                                R J E Š E NJ E

                             o imenovanju povjerenstva za provedbu Javnog oglasa

 

I-U povjerenstvo za provedbu Javnog oglasa Centra za socijalni rad Stolac,broj: 05-944/21od 29.12.2021.g., javno objavljenoga dana 30.12.2021.g., imenuju se:

-Cvija Perić, dipl.iur,

-Danijel Komšo, dipl.iur, i

-Slavica Jerinić, mag.psy.

 

II. Zadaci povjerenstva iz tč.I.ovoga rješenja su:

1.Održati prvu sjednicu najkasnije 8 dana od dana imenovanja po ovome rješenju, te na istoj izabrati predsjedavajućeg povjerenstva, usvojiti Poslovnik o svome radu, te utvrditi blagovremene i neblagovremene prijave kandidata koji su se prijavili na javni oglas.

2.Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave se utvrđuju na sjednici iz tč.II.1. ovoga rješenja, a kandidati kojima su ocjenjene takve prijave sa pojedinačnim ili većim nedostatkom- zapisnički će se označiti takvima, te isti kandidati pismeno obavijestiti od strane povjerenstva o takvim činjenicama.

3.Za slučaj da kandidati utvrđeni zapisnički sa potpunom, urednom i blagovremenom prijavom i ispunjavaju uvjete postavljene javnim oglasom, po priloženim dokazima uz svoju prijavu- pristupiti u daljnjem organiziranju usmenoga ispita svih kandidata ove kategorije, na način pisanoga poziva prema ovoj kategoriji kandidata.

                                               

III. Kandidati iz tč.II.3. ovoga rješenja, će se pozvati od povjerenstva, pismenim pozivom na usmeni ispit. U pozivu će se naznačiti: mjesto i vrijeme polaganja ispita, te posljedice nepristupanja ispitu.

IV-Poziv iz prednje točke mora biti dostavljen kandidatu najkasnije 5 dana prije dana zakazanih ispita, na adresu kandidata iz prijave i na njegovu mail adresu.

V-Usmeni ispit se provodi na način propisan u čl.15.  Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u HNŽ-K i po  odredbama Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Centra za socijalni rad Stolac, broj: 05-675/20 od 26.10. 2020.godine.

VI-U listi uspješnih kandidata se utvrđuje rang Lista kandidata, sa ocjenama iz usmenog ispita, pojedinačno za svakoga kandidata po istim ili sličnim pitanjima za svaku oblast pitanja- te zbrojno.

Povjerenstvo dostavlja poslodavcu uz Listu uspješnih kandidata i Izvješće o provedenom postupku, potpisano od svih članova povjerenstva.

 

VII- Zapisnike i tehnički dio posla povjerenstva, voditi će tajnik povjerenstva, koji će se imenovati posebnim rješenjem poslodavca.

 

VIII – Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na web stranici općine Stolac i Centra za socijalni rad Stolac- najdalje u roku tri dana po dana donošenja.

                                                Obrazloženje

 

          Po isteku roka za prijave kandidata prijavljenih na Javni oglas Centra za socijalni rad Stolac, broj: 05-944/21od 29.12.2021.g., javno objavljenoga dana 30.12.2021.g., propisano je, da se Javni oglas u daljnjem provodi putem Povjerenstva poslodavca i na način propisan  na temelju čl.9., a u svezi sa čl.11.-čl.13. i čl.15-čl.16. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u HNŽ-K (N. novine br.4/19 i br.5/19),  članka 23. Pravilnika o radu Centra za socijalni rad Stolac, broj : 05-541/16 od 19.7.2016.godine, i čl.5.Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Centra za socijalni rad Stolac, broj: 05-675/20 od 26.10. 2020. godine.

          Slijedom prednjih odredbi,  doneseno rješenje kao u dispozitivu.

 

Pravna pouka: Nezadovoljna strana iz ovoga rješenja, može izjaviti žalbu na ovo rješenje, u roku od 15 dana, a prijavljeni kandidati na javni oglas prigovor u roku od 5 dana , od dana objave  istoga na web stranici općine Stolac  i Centra za socijalni rad Stolac- poslodavcu Centar za socijalni rad Stolac.

                                                                                          Ravnatelj

                                                                            Centra za socijalni rad Stolac:

                                                                                   Ivan Perić, dipl.iur, v.r.

 

 

Dostavljeno:

  1. web stranici općine Stolac
  2. oglasna ploča CSR Stolac,
  3. imenovanima,
  4. spis Javnoga oglasa,
  5. arhivu CSR Stolac