036 853 101

grad@stolac.gov.ba

Ponovljeni natječaj o osnivanju prava građenja na neizgrađenom građevnom zemljištu u svojini općine Stolac putem javnog nadmetanja

Na temelju članka 363. st. 1. Zakona o stvarnim pravima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine F BiH“, broj:66/13 i 100/13), članka 1. Pravilnika o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u svojini Federacije BiH, županija, općina i gradova („Službene novine F BiH“, broj:17/14), čl. 33. Statuta („Službeni glasnik općine Stolac“, broj:1/98, 1/02), te Odluka o raspolaganju nekretnina u svojini Općine Stolac („Službeni glasnik Općine Stolac“, broj:06/21) Načelnik Općine Stolac, o b j a v lj u j e:

P O N O V LJ E N I  N A T J E Č A J

o osnivanju prava građenja na neizgrađenom građevnom zemljištu

u svojini općine Stolac putem javnog nadmetanja

1. PREDMET OPTEREĆENJA PRAVOM GRAĐENJA:

Predmet opterećenja pravom građenja je neizgrađeno građevinsko zemljište, građevinska parcela u svojini općine Stolac koju čine nekretnine:

k.č.br.2/14 građevinsko zemljište površine 653 607 m² upisano u ZK ulošku broj 3034 i PL broj 751 k.o. Crnići i k.č.br.817/29, građevinsko zemljište površine 45 872 m², upisano u ZK ulošku broj 631 i PL broj 410, k.o. Trijebanj, ukupno površine 699 479 m2.

2. NAMJENA:

Zemljište na kojem se osniva pravo građenja je namijenjeno izgradnji fotonaponske elektrane .

3. PERIOD ZASNIVANJA PRAVA GRAĐENJA I POČETNA CIJENA ZAKUPNINE

Zemljište se dodjeljuje na vremenski period od 30 godina, a početna cijena mjesečne zakupnine iznosi 7762,00 KM/ mjesečno.

4. VRIJEME RAZGLEDANJA PARCELE I UVID U DOKUMENTACIJU

Sve zainteresirane osobe mogu dogovoriti razgledavanje građevinske parcele, izvršiti uvid u dokumentaciju dok traje Javni oglas, na kontakt tel: 036-819-024.

5. POLOG, POREZ I TROŠKOVI ZAKLJUČENJA UGOVORA O ZASNIVANJU PRAVA GRAĐENJA

Polog koji je dužan uplatiti svaki učesnik javnog nadmetanja utvrđuje se u iznosu od 10 000,00 KM, koji se uplaćuje na transakcijski račun općine Stolac, broj:3382702200018719 otvoren kod UniCredit Bank d.d. Mostar, poslovnica Stolac, sa naznakom „uplata pologa po Javnom natječaju, broj: 01/1-1581/21“.

Učesniku javnog nadmetanja koji ne bude izabran kao najpovoljniji ponuđač izvršit će se povrat uplaćenog pologa u roku od 15 dana od okončanja javnog nadmetanja na broj tekućeg računa koji je dužan navesti u prijavi.

Po okončanju postupka javnog nadmetanja sa najpovoljnijim ponuđačem zaključit će se notarski obrađen ugovor o osnivanju prava građenja na nekretnini označenoj u točki 1. ovog oglasa. Ukoliko učesnik javnog nadmetanja, čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija odustane od ponude i zaključenja ugovora iz bilo kojeg razloga, gubi pravo na povrat uplaćenog pologa.

Ukoliko učesnik javnog nadmetanja, čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija odustane od ponude i zaključenja ugovora iz bilo kojeg razloga, natječaj će biti poništen.

Troškove obrade ugovora i porez na promet nekretnina snosi korisnik prava građenja.

6. NAČIN I UVJETI PLAĆANJA I KORIŠTENJA NEKRETNINE NA KOJOJ SE ZASNIVA PRAVO GRAĐENJA

Nositelj prava građenja će plaćati mjesečnu zakupninu utvrđenu u postupku javnog nadmetanja. Naknada će se plaćati unaprijed na tromjesečnoj razini i to do 5. u prvom mjesecu od tromjesečnog razdoblja za koji se obračunava naknada.

Uplaćeni polog će se odabranom ponuđaču uračunati u plaćanje naknade za odgovarajući period.

Općina Stolac zadržava pravo svojine na predmetnoj nekretnini i ne snosi nikakve troškove obeštećenja budućeg investitora ukoliko isti odustane od građenja ili korištenja ove nekretnine.

Ukoliko korisnik prava građenje ne ispuni sve uvjete naznačene u ugovoru, Općina Stolac može zahtijevati da se ugovor o pravu građenja raskine.

7. VRIJEME I NAČIN PREDAJE NEKRETNINE U POSJED ZAKUPCU

Nositelj prava građenja u posjed predmetne nekretnine stupa danom zaključenja notarski obrađenog ugovora.

8. PRAVO SUDJELOVANJA I SADRŽAJ PRIJAVE

Pravo sudjelovanja na Javnom natječaju ostvaruju sve fizičke i pravne osobe.

Pisana prijava mora sadržavati:

a) naznaku za koju se nekretninu natječe, odnosno broj katastarske čestice i oznaku katastarske

općine,

b) osnovne podatke o ponuđaču:

– za fizičke osobe- ime, prezime, adresu i preslika osobne iskaznice, broj tekućeg računa;

– za pravne osobe -naziv tvrtke, adresu, izvod iz sudskog registra, te ime i prezime osobe za

zastupanje,

c) dokaz o uplati pologa

Ukoliko učesnika zastupa punomoćnik isti je dužan ponijeti punomoć koja mora biti sačinjena u formi notarsko obrađene isprave.

9. UVJETI ZA ODRŽAVANJE JAVNOG NADMETANJA

Javno nadmetanje se može održati samo ako na njemu učestvuju najmanje dva učesnika.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona koja uz ispunjenje svih uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos ponuđene cijene.

Ukoliko na natječaj pristigne samo jedna ponuda, Povjerenstvo može pristupiti postupku zasnivanja prava građenja, pod uvjetom da cijena ne može biti niža od početne cijene objavljene u oglasu.

10. PODNOŠENJE PRIJAVA, DAN I MJESTO ODRŽAVANJA JAVNOG NADMETANJA

Obrazac prijave za sudjelovanje u natječaju zainteresirani kandidati mogu preuzeti u Službi za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Stolac.

Obrazac prijave uz dokaz o izvršenoj uplati pologa predaje se na pisarni općine sa naznakom:

„ Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u svojini Općine Stolac“

· Krajnji rok za podnošenje ponuda je 10.12.2021. godine do 12 sati.

· Prijave se podnose neposredno na protokol općine Stolac.

· Postupak održavanja nadmetanja izvršit će se dana 10.12.2021. godine u 12,30 sati u salonu Općine Stolac, metodom usmenog javnog nadmetanja.

· Natječaj će provesti Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u svojini općine Stolac.

Nepotpune i neblagovremene ponude neće se uzimati u razmatranje.

Broj: 01/1-1581/21 

Datum:23.11.2021. godine

NAČELNIK OPĆINE

Stjepan Bošković, dipl. ing.

http://stolac.gov.ba/index.php/dokumenti-opcina-stolac/category/39-prijavni-obrasci-i-izjave