036 853 101

grad@stolac.gov.ba

Odluka o poništenju dijela Javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Stoca

Temeljem čl. 8. Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj: 49/06) i čl. 30. Statuta Grada Stoca (“Službeni glasnik Grada Stoca”, broj: 4/22) Gradonačelnik Grada Stoca, 30.03.2023. godine, donosi sljedeću

O D L U K U

I.

Poništava se dio Javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Stoca metodom usmenog javnog nadmetanja, broj: 01/1-378/23 od 17.03.2023. godine, objavljen dana 21.03.2023. godine, na način da se poništava prodaja nekretnine iz točke

1. PREDMET JAVNOG NATJEČAJA, pod rednim brojem 2., koja glasi:

– k.č.br. 1/21 K.O. Pješivac, građevinsko zemljište, neplodno, površine 5084 m², po početnoj cijeni od 15.252,00 KM, namijenjeno za izgradnju gospodarskog objekta.

II.

Fizičkim i pravnim osobama koji su uplatili polog za nekretninu opisanu u članku I. ove Odluke, izvršit će se povrat uplaćenog pologa, te dokumentaciju dostavljenu uz prijavu na natječaj, mogu preuzeti na protokolu Grada Stoca, ul. Banovinska bb.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči i web stranici Grada Stoca.

Broj: 01/1-378-1/23
Datum: 30.03.2023. godine

GRADONAČELNIK
Stjepan Bošković, dipl. ing.