036 853 101

grad@stolac.gov.ba

Obavijest za obrtnike

Obavještavaju se obrtnici i lica koja obavljaju srodne djelatnosti na području Grada Stolac da je članom 82. stav (1) novog Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji BiH (“Službene novine FBiH”, broj: 75/21) propisano: „Obrtnici i lica koja obavljaju srodne djelatnosti, a kojima je obavljanje djelatnosti odobreno prema ranijim propisima, uskladit će svoje poslovanje sa odredbama ovog zakona u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.“

Zakon je stupio na snagu 30.09.2021. godine, što znači da je krajnji rok za usklađivanje poslovanja 29.09.2022. godine.

U skladu sa navedenim zakonskim odredbama, obrtnici i lica koja obavljaju srodne djelatnosti, a kojima je obavljanje djelatnosti odobreno prema ranijim propisima, obavezni su da Službi za privredu/gospodarstvo i inspekcije Grada Stolac, što prije, a najkasnije do 29.09.2022. godine, podnesu zahtjev za usklađivanje poslovanja sa novim Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji BiH.

Obrtnicima i licima koja obavljaju srodne djelatnosti, a kojima je obavljanje djelatnosti odobreno prema ranijim propisima, shodno članu 37. stav 1. točka j) Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji BiH, utvrdit će se prestanak obavljanja obrta po sili zakona ukoliko u naprijed navedenom roku ne podnesu zahtjev za usklađivanje poslovanja sa zakonom.

Obrazac zahtjeva za usklađivanje poslovanja obrta-srodne djelatnosti se može preuzeti u Službi za privredu/gospodarstvo i inspekcije Grada Stoca.

Za sve informacije zainteresirana lica se mogu obratiti na telefon: 036/819-032.