036 853 101

grad@stolac.gov.ba

O D L U K A o imenovanju povjerenstva za provedbu Javnog oglasa

GRAD STOLAC
JAVNA USTANOVA „CENTAR ZA KULTURU I SPORT“ STOLAC
Broj: 01/01-05/23
Stolac, 06.02.2023.g.

Na temelju članka 9., a u svezi sa čl.11.-čl.13. i čl.15-čl.16. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u HNŽ-K („Službene novine HNŽ-a, broj: 04/19“), članka 24. Pravilnika o radu Javne ustanove „Centar za kulturu i sport“ Stolac, br: : 01-05/21, od 22.04.2021., a u svezi provedbe postupka izbora kandidata prijavljenih na Javne ustanove „Centar za kulturu i sport“ Stolac, broj: 01/01-04/23 od 18.01.2023.g., javno objavljenoga dana 19.01.2023.g., ravnatelj donosi

O D L U K U

o imenovanju povjerenstva za provedbu Javnog oglasa

Članak 1.

U povjerenstvo za provedbu Javnog oglasa Javne ustanove “Centar za kulturu i sport” Stolac, broj: 01/01-04/23 od 18.01.2023.g., javno objavljenoga dana 19.01.2023.g., imenuju se:

– Vlatko Raguž, mag.iur,

– Martina Prkačin, dipl.nov,

-.Janja Aleksić, dipl.oec.

Članak 2.

Na mjesto tajnika povjerenstva za provedbu Javnog oglasa, imenuje se:

– Domagoj Stanković, SSS – računalni tehničar u strojarstvu

Članak 3.

Zadatci povjerenstva su:

1. Održati prvu sjednicu najkasnije 8 dana od dana imenovanja po ovoj odluci, te na istoj izabrati predsjedavajućeg povjerenstva, usvojiti Poslovnik o svome radu, otvara i razmatra prijave, te treba utvrditi blagovremene i neblagovremene prijave kandidata koji su se prijavili na javni oglas.

2. Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave se utvrđuju na sjednici, a kandidati kojima su ocjenjene takve prijave sa pojedinačnim ili većim nedostatkom, zapisnički će se označiti takvima, te isti kandidati pismeno obavijestiti od strane povjerenstva o takvim činjenicama.

3. Za slučaj da kandidati utvrđeni zapisnički sa potpunom, urednom i blagovremenom prijavom i ispunjavaju uvjete postavljene javnim oglasom, slijedi organiziranje pismenog i usmenoga ispita svih kandidata.

Članak 4.

Kandidati iz čl.3.3. će se pozvati od strane povjerenstva, pismenim pozivom na pismeni i usmeni ispit. U pozivu će se naznačiti: mjesto i vrijeme polaganja ispita, te posljedice nepristupanja ispitu. Poziv mora biti dostavljen kandidatu najkasnije 5 dana prije dana zakazanih ispita, na adresu kandidata iz prijave i na njegovu mail adresu.

Članak 5.

Zapisnike i tehnički dio posla povjerenstva, voditi će tajnik povjerenstva.

Članak 6.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ravnatelj
Nikola Vujnović