036 853 101

grad@stolac.gov.ba

O B J A V A o imenovanju povjerenstva za provedbu Javnog oglasa

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA/KANTON

OPĆINA STOLAC

Centar za socijalni rad Stolac

 

Broj: 05-103-9/22

Stolac, 15.03.2022.g.  

     

 

Na temelju čl.9., a u svezi sa čl.11.-čl.13. i čl.15-čl.16. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u HNŽ-K (N.novine br.4/19 i br.5/19),  izdaje se

 

O B J A V A

o imenovanju povjerenstva za provedbu Javnog oglasa

 

U povjerenstvo za provedbu Javnog oglasa Centra za socijalni rad Stolac, broj: 05-103-1/22 od 17.02.2022.g., javno objavljenoga dana 22.02.2022.g., imenuju se:

-Daniel Babić, dipl.iur,

-Danijel Komšo, dipl.iur, i

-Cvija Perić, dipl.iur.

 

Dostavljeno:

  1. web stranici općine Stolac
  2. oglasna ploča Općine Stolac i CSR Stolac, i
  3. spis Javnoga oglasa,

                                                                                                                              Ravnatelj

                                                                                                                   Centra za socijalni rad Stolac

                                                                                                                         Ivan Perić, dipl.iur