036 853 101

grad@stolac.gov.ba

N A T J E Č A J za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Stoca metodom usmenog javnog nadmetanja

Na temelju članka 363. st. 1. Zakona o stvarnim pravima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine F BiH“, broj: 66/13), članka 1. Pravilnika o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, županija, općina i gradova („Službene novine F BiH“, broj: 17/14), čl. 20. Statuta Grada Stoca („Službeni glasnik Grada Stoca“, broj: 4/22), te Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Stoca („Službeni glasnik Grada Stoca“, broj: 1/23) Gradonačelnik Grada Stoca, o b j a v lj u j e

N A T J E Č A J
za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Stoca metodom usmenog javnog nadmetanja

1. PREDMET JAVNOG NATJEČAJA

Predmet Javnog natječaja je prodaja nekretnina u vlasništvu Grada Stoca pobliže označene kao:

1. k.č.br. 20/269 K.O. Trijebanj, građevinsko zemljište, površine 800 m² po početnoj cijeni od 3.200,00 KM.
2. k.č.br. 1/21 K.O. Pješivac, građevinsko zemljište, površine 5084 m² po početnoj cijeni od 15.252,00 KM.

Predmetna nekretnina pod rednim brojem 1. nalazi se u naseljenom mjestu Hodovo, Grad Stolac.
Predmetna nekretnina pod rednim brojem 2. nalazi se u Gospodarsko-poslovnoj zoni Hodovo, Grad Stolac.
NAMJENA:
– Predmetna nekretnina pod rednim brojem 1. namijenjena je za izgradnju stambenog objekta.
– Predmetna nekretnina pod rednim brojem 2. namijenjena je za izgradnju gospodarskog objekta.

2. PRAVO SUDJELOVANJA I SADRŽAJ PRIJAVE

Pravo sudjelovanja na Javnom natječaju ostvaruju sve fizičke i pravne osobe.

Pisana prijava mora sadržavati:

a) naznaku za koju se nekretninu natječe, odnosno broj katastarske čestice i oznaku katastarske općine,
b) osnovne podatke o ponuđaču:

– za fizičke osobe- ime, prezime, adresu i preslika osobne iskaznice, broj tekućeg računa;
– za pravne osobe -naziv tvrtke, adresu, izvod iz sudskog registra, te ime i prezime osobe za zastupanje,
c) dokaz o uplati pologa

Polog u iznosu od 10% od početne cijene nekretnine, se uplaćuje na transakcijski račun Grada Stoca, broj: 3382702200018719 otvoren kod UniCredit Bank d.d. Mostar, Poslovnica Stolac, sa naznakom „ uplata pologa po Javnom natječaju, broj: 01/1-378/23.
Licitacija se može održati samo ako u njoj sudjeluju najmanje dva sudionika.
Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona koja uz ispunjenje svih uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos ponuđene cijene.
Ukoliko na natječaj pristigne samo jedna ponuda, Povjerenstvo može pristupiti postupku prodaje, pod uvjetom da cijena ne može biti niža od početne cijene.
Polog će se uračunat najpovoljnijem ponuđaču, koji ostvaruje prvenstveno prava kupnje, u kupoprodajnu cijenu.
Sudioniku koji ne uspije u natječaju, uplaćeni polog se vraća na broj tekućeg računa koji je dužan navesti u prijavi.
Sa učesnikom licitacije čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija zaključuje se ugovor o kupoprodaji u formi notarski obrađene isprave.
Ako učesnik licitacije koji je dao najpovoljniju ponudu odustane od zaključenja ugovora o kupoprodaji, gubi pravo na povrat položenog pologa.

3. PODNOŠENJE PRIJAVA

Obrazac prijave za sudjelovanje u natječaju zainteresirani kandidati mogu preuzeti u Službi za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Grada Stoca.

Obrazac prijave uz dokaz o izvršenoj uplati pologa predaje se na pisarni Grada Stoca sa naznakom: „ Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Općine Stolac“

• Krajnji rok za podnošenje ponuda je 04.04.2023. godine do 12 sati.
• Prijave se podnose neposredno na protokol Grada Stoca.
• Prodaja zemljišta izvršit će se dana 04.04.2023. godine u 12,30 sati u salonu Grada Stoca, metodom usmenog javnog nadmetanja.
Natječaj će provesti Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Općine Stolac.

Nepotpune i neblagovremene ponude neće se uzimati u razmatranje.

Broj: 01/1-378/23
Datum: 17.03.2023. godine

GRADONAČELNIK

Stjepan Bošković, dipl. ing.