036 853 101

grad@stolac.gov.ba

JAVNI POZIV za financiranje i sufinanciranje projekata nevladinih i neprofitnih organizacija koje djeluju na području grada Stoca

Na temelju članka 15. Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ( „Službene novine Federacije BiH“, broj 49/06), članka 2. i članka 4. stavak 1. Pravilnika o načinu financiranja i sufinanciranja projekata nevladinih i neprofitnih organizacija koje djeluju na području Općine Stolac (“Službeni glasnik općine Stolac”, broj: 2/15, 1/20,), Gradonačelnik grada Stoca objavljuje

JAVNI POZIV
za financiranje i sufinanciranje projekata
nevladinih i neprofitnih organizacija koje djeluju na području grada Stoca

I

Grad Stolac objavljuje Javni poziv za prijavu projekata nevladinih organizacija, vjerskih zajednica i drugih neprofitnih organizacija i pojedinaca koje djeluju na području grada Stoca a koji će se financirati/sufinancirati iz proračuna grada Stoca u 2023. godini.

II

Pravo prijave na Javni poziv imaju sve nevladine udruge, vjerske zajednice i druge neprofitne organizacije i pojedinci koji djeluju na području grada Stoca.
Prijavljeni projekti trebaju se odnositi na neke od slijedećih oblasti:
• obrazovanje
• kultura
• sport i rekreacija
• ekologija
• izgradnja i razvoj lokalne zajednice
• mladi i volonterstvo
• religija i
• civilno društvo.

III

Uvjeti za sudjelovanje u Javnom pozivu su:
• prijava poslana u propisanom roku,
• prijava poslana na propisanim obrascima,
• prijavitelji upisani u odgovarajući matični registar udruga/neprofitnih organizacija i da djeluju na području grada Stoca,
• prijavitelji pravodobno i u cijelosti ispunili obveze preuzete temeljem dodjele bespovratnih sredstava s gradom iz ranijih godina, što se dokazuje Izjavom ovlaštene osobe za zastupanje koju daje pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću.

IV

Kriteriji za financiranje/sufinanciranje projekata iz proračuna grada Stoca u 2023. godini su:
• Projekt poboljšava kvalitetu života građana kroz ostvarenje strateških ciljeva grada
• Projekt potiče razvoj grada
• Promicanje volonterskog rada
• Sufinanciranje projektnih aktivnosti
• Osigurani kapaciteti za implementaciju projekta
• Partnerstvo sa drugim fizičkim i pravnim osobama
• Promicanje grada Stoca kroz implementaciju projekta

V

Prijava za pravne osobe treba sadržavati:
1. Popunjen prijavni obrazac,
2. Rješenje o registraciji za podnositelja prijave,
3. Identifikacijski broj,
4. Izjavu da su prijavitelji ispunili obveze preuzete temeljem dodjele bespovratnih sredstava sa gradom Stolac iz ranijih godina.

Prijava za pojedince treba sadržavati:
1. Popunjen prijavni obrazac,
2. Preslika osobne iskaznice,
3. Potvrda o prebivalištu na području grada Stoca
4. Izjava da podnositelj prijave ne predstavlja ovlaštenu osobu nevladine udruge, vjerske zajednice i druge neprofitne organizacije, koja se prijavljuje po istom javnom pozivu.

VI

Podnositelj prijave može tražiti ukupan iznos vrijednosti projekta ili sufinanciranje dijela nedostajućih sredstava, što je dužan naznačiti u prijavi.

VII

Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Javnog poziva na oglasnoj ploči grada Stoca i službenoj Web stranici www.stolac.gov.ba.

VIII

Prijave se podnose na posebnom obrascu na protokol grada, na adresu: Grad Stolac, Ured Gradonačelnika, Banovinska b.b. 88360 Stolac, s naznakom: “NE OTVARAJ – prijava za financiranje i sufinanciranje projekata nevladinih i neprofitnih organizacija koje djeluju na području grada Stoca“.

Obrazac za prijavu projekta može se preuzeti u zgradi gradske uprave -Ured Gradonačelnika ili službenoj Web stranici www.stolac.gov.ba.

Projekti sa nepotpunom dokumentacijom, podneseni van utvrđene forme i roka neće se razmatrati. O rezultatima odlučivanja po podnesenim prijavama svi dionici natječaja će biti pismeno obaviješteni.

Broj: 01/1-360/23
Datum: 14.03.2023. godine.

GRADONAČELNIK
Stjepan Bošković, dipl.ing