036 853 101

grad@stolac.gov.ba

Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos

Na temelju članka 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH („Sl.novine F BiH“, broj 49/05) Gradonačelnik, objavljuje

JAVNI OGLAS
za prijem namještenika u radni odnos

I- NAMJEŠTENIK
Radno mjesto – Viši referent za obračun plaća i drugih naknada – blagajnik, u Službi za financije i proračun, na neodređeno radno vrijeme …………………………………1 izvršitelj

II- UVJETI
Pored općih uvjeta predviđenih člankom 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:
– SSS – IV stupanj-ekonomski smjer
– položen stručni upravni ispit,
– najmanje jedna (1) godina radnog iskustva

III- POTREBNI DOKUMENTI ZA PRIJAVU (original ili ovjerena kopija)
• Prijavu na javni oglas sa životopisom,
• Uvjerenje o državljanstvu,
• Dokaz o stručnoj spremi (svjedodžba),
• Dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu,
• Dokaz o radnom stažu,
• Obavijest o prebivalištu-CIPS (ne starije od 3 mjeseca)
• Ovjerenu izjavu da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji , odnosno Bosni i Hercegovini ,
• Ovjerenu izjavu da nije obuhvaćen odredbom članka IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine

IV- OSTALO
Prijave se podnose na protokol Ureda Gradonačelnika ili poštom preporučeno, na adresu: Grad Stolac, Ured gradonačelnika, Banovinska b.b. 88360 Stolac, s naznakom: “Natječaj za prijem namještenika“ u roku od 15 dana od dana posljednje objave u dnevnim novinama.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Broj: 01/1-1704/23

Datum: 20.11.2023. godine.

GRADONAČELNIK
Stjepan Bošković, dipl.ing