036 853 101

grad@stolac.gov.ba

Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

Na temelju članka 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH („Sl. novine F BiH“, broj 49/05) Gradonačelnik, objavljuje

JAVNI OGLAS

za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

I- NAMJEŠTENICI
Radno mjesta:
1. Viši samostalni referent za turizam, lov i ribolov – 1 izvršitelj

II- UVJETI
Pored općih uvjeta predviđenih člankom 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:
– VŠS – VI stupanj, fakultet agronomskog, ekonomskog ili turističkog smjera
– položen stručni upravni ispit
– najmanje jedna (1) godina radnog staža

III- POTREBNI DOKUMENTI ZA PRIJAVU (original ili ovjerena kopija)
 Prijavu na javni oglas sa životopisom
 Uvjerenje o državljanstvu,
 Diploma o završenoj stručnoj spremi,
 Dokaz o radnom iskustvu,
 Obavijest o prebivalištu-CIPS (ne starije od 3 mjeseca)
 Ovjerenu izjavu da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji , odnosno Bosni i Hercegovini ,
 Ovjerenu izjavu da nije obuhvaćen odredbom članka IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Napomena: Na osnovu člana 18. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih  obitelji HNŽ/K (Sl. novine HNK-a, broj: 6/18, 4/21, 7/22 i 11/23)
prednost pri zapošljavanju imaju osobe propisane članom 1. ovog Zakona ukoliko uz prijavu dostave dokaz o istom.

IV- OSTALO
Prijave se podnose na protokol Ureda Gradonačelnika ili poštom preporučeno, na adresu: Grad Stolac, Banovinska b.b. 88360 Stolac, s naznakom: “Natječaj za prijem namještenika“ u roku od 15 dana od dana objave odnosno do 12.03.2024. godine do 15 sati.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

Broj: 01/1-342/24

Dana: 26.02.2024. godine.

GRADONAČELNIK

Stjepan Bošković, dipl.ing.