036 853 101

grad@stolac.gov.ba

Javni oglas za prijem djelatnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA/KANTON

OPĆINA STOLAC

Centar za socijalni rad Stolac

 

Broj: 05-944/21

Stolac, 29.12.2021.g.

 

                Na temelju članka 20. Statuta Centra za socijalni rad Stolac, broj : 05-288/16 od 20.05. 2016.g. , a u vezi sa člankom 6. Pravilnika o radu Centra za socijalni rad Stolac, broj : 05-541/16 od 19.7.2016.godine, čl. 32.Organizacije i sistematizacije radnih mjesta i zadataka javne ustanove Centar za socijalni rad stolac, broj : 05-542/16 od 19.7.2016.godine, odredaba Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Centra za socijalni rad Stolac, broj : 05- 675 /20 od 26.10. 2020.g.  i Odluke o raspisivanju javnog oglasa broj : 05-943/20 od 29.12.2021.g., ravnatelj Centra za socijalni rad Stolac, objavljuje

 

                                                                                   JAVNI OGLAS

                                                 za prijem djelatnika u radni odnos na neodređeno vrijeme              

               

I.Naziv radnog mjesta: Vozač-teklić

Opis poslova radnog mjesta:

  • dostava strankama socijalnih prinadležnosti na terenu,
  • prijevoz robe i drugih oblika donacija po potrebama u Centru (strankama i do Centra),
  • dostava pošte u Centar i od Centra prema drugim osobama,
  • briga o blagovremenoj sigurnosti vozila u posjedu centra, i

       –    drugi poslovi u skladu sa svojom stručnom spremom,  po nalogu ravnatelja Centra.

Opći uvjeti, koje kandidat treba ispunjavati:

        -da je državljanin Bosne i Hercegovine,

         -da je punoljetan,

         -da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta,

        -da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinska kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji , odnosno Bosni i Hercegovini,

         -da nije obuhvaćen odredbom članka IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine

Posebni uvjeti, koje kandidat treba ispunjavati:

-srednja stručna sprema, najmanje B kategorija vozačke klase, i

-jedna godina radnog iskustva

II. Popis potrebnih dokumenata uz prijavu

               

Uz prijavu na javni oglas , koja treba sadržavati kraću biografiju i kontakt podatke , potrebno je priložiti sljedeće dokumente (original ili ovjerena kopija):

  -Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) – original ili ovjerena kopija

  -Svjedodžba ili uvjerenje o završenoj školskoj struci iz oglasa- ovjerena kopija

  -Dokaz o radnom iskustvu  u struci , sa najmanje jednom godinom iskustva, na istim ili sličnim poslovima,

  -Ovjerenu izjavu da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji , odnosno Bosni i Hercegovini , i da nije obuhvaćen odredbom članka IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

               

Dokaz o općoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje  poslova radnog mjesta, dokaz o kaznenom ne gonjenju i dokaz o kaznenom nekažnjavanju,  izabrani kandidat je dužan pribaviti i dostaviti poslodavcu, nakon izbora kandidata na oglas, a najdalje 15 dana po donošenju konačne odluke o izboru kandidata.

Izbor kandidata izvršiti će se u skladu sa odredbama općih akata Centra za socijalni rad Stolac i zakonskih propisa.

III. Prijem na vrijeme: neodređeno . Probni rad se utvrđuje na tri mjeseca.

 

Prijava na javni oglas podnosi se isključivo na obrascu prijave, objavljenom uz ovaj oglas ( unificirana prijava sa podatcima navedena neposredno ispod oglasa).

Rok trajanja oglasa i adresa za podnošenje prijava: Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja oglasa u dnevnim novinama.

 

Prijave na javni oglas sa traženom dokumentacijom dostaviti  u Centar za socijalni rad Stolac, na protokol ( zapečaćena koverta- sa traženim naznakama kao u predaji poštom) ili poštom preporučeno na adresu:

                                               CENTAR ZA SOCIJALNI RAD  STOLAC

                                                                              Banovinska  bb

                                                                          88 360 Stolac

                                „Prijava  na javni oglas za prijem– NE OTVARATI“

                Neblagovremene, neuredne  i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.