036 853 101

grad@stolac.gov.ba

Javni oglas za prijem djelatnika u radni odnos na neodređeno vrijeme – Psiholog

Na temelju članka 20. Statuta Centra za socijalni rad Stolac, broj : 05-288/16 od 20.05. 2016.g. , a u vezi sa člankom 6. Pravilnika o radu Centra za socijalni rad Stolac, broj : 05-541/16 od 19.7.2016.godine, čl. 33.Organizacije i sistematizacije radnih mjesta i zadataka javne ustanove Centar za socijalni rad Stolac, broj : 05-542/16 od 19.7.2016.godine i Odluke o raspisivanju javnog oglasa broj : 05-103-1/22od 17.02.2022.g., Centar za socijalni rad Stolac, objavljuje

 

                                      JAVNI OGLAS

                                      za prijem djelatnika u radni odnos na neodređeno vrijeme  

 I. Naziv radnog mjesta: Psiholog

 

Opis poslova radnog mjesta:

-Prikupljanje podataka o klijentu i psihodijagnostika

– Analiza dokumentacije

– Mjerenje i procjenjivanje psihičkih karakteristika klijenta (psihodijagnostika)

– Intervju (individualni, obiteljski, grupni)

– Opažanje (opservacija) ponašanja i reakcija

– Savjetodavni intervju

– Psihologijsko savjetovanje

– Stručno-analitički rad

– Drugi poslovi u skladu sa svojom stručnom spremom,  po nalogu ravnatelja Centra.

 

Opći uvjeti koje kandidat treba ispunjavati:

 

-da je državljanin Bosne i Hercegovine ,

-da je punoljetan ,

-da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje  poslova radnog mjesta,

-da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinska kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji , odnosno Bosni i Hercegovini,

-da nije obuhvaćen odredbom članka IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

 

Posebni uvjeti koje kandidat treba ispunjavati:

          

– Visoka školska sprema, VII stupanj

– Završen fakultet, smjer Psihologije

 -jedna godina radnog iskustva na poslovima u struci, po završenom fakultetu, struka-psihologija,

II. Popis potrebnih dokumenata:

 

Uz popunjenu prijavu na javni oglas , koja treba obvezno sadržavati navedene kontakt podatke , potrebno je priložiti sljedeće dokumente (original ili ovjerena kopija):

 

-Uvjerenje o državljanstvu , ne starije od 6 mjeseci , (original ili ovjerena kopija):

-Diploma ili uvjerenje o završenoj školskoj struci iz oglasa-ovjeren preslik,

-Dokaz o radnom iskustvu  u struci , sa najmanje jednom godinom iskustva,

-Ovjerenu izjavu da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji , odnosno Bosni i Hercegovini  i da nije obuhvaćen odredbom članka IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine .

 

Dokaz o općoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje  poslova radnog mjesta, samo izabrani kandidat je dužan pribaviti i dostaviti poslodavcu, nakon izbora kandidata na oglas, a najdalje 15 dana po konačnosti donesene  odluke o izboru kandidata po oglasu, na razini poslodavca.

 

Izbor kandidata izvršiti će se u skladu sa odredbama općih akata Centra za socijalni rad Stolac i zakonskih propisa.

 III. Prijem u radni odnos vrši se na : neodređeno vrijeme

 

Probni rad nije predviđen. Centar za socijalni rad Stolac, zadržava pravo poništenja ovoga oglasa iz svakoga objektivnog  razloga koji je nastupio u tijeku provođenja istoga,  a koji je neotklonjiv i mogao bi dovesti do nezakonitosti u konačnoj provedbi javnog oglasa.

IV. Rok trajanja oglasa i adresa za podnošenje prijava: Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja oglasa na web stranici općine Stolac.

 

Prijava na javni oglas, vrši se u isključivo propisanoj formi prijave, a kandidati su dužni popuniti sve tražene podatke iz prijave. Prijava je dostupna kandidatima na web stranici općine Stolac (osnivača CSR Stolac): https://www.stolac.gov.ba , uz tekst javnog oglasa.

 

Prijave na javni oglas sa traženom dokumentacijom dostavljaju se u Centar za socijalni rad Stolac, kovertirano zapečaćene, na protokol ili poštom preporučeno na adresu:

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD  STOLAC

Banovinska  bb

88 360 Stolac

Sa naznakom na koverti: „Prijava  na javni oglas za prijem– NE OTVARATI“

 

Neblagovremene, neuredne  i dokazima nepotpune prijave neće se uzimati u daljnje razmatranje.