036 853 101

grad@stolac.gov.ba

Javni oglas za prijavu kandidata za kontrolore izbornih rezultata

Na osnovu članka 2.13 stavak (1) točka 8. Izbornog zakona BiH(“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine” br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 i 41/20), a u vezi s člankom 69. Pravilnika o provođenju izbora u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine” br.27/22), GIP/GIK Stolac raspisuje:

J A V N I O G L A S
za prijavu kandidata za kontrolore izbornih rezultata

I. Objavljuje se Javni oglas za prijavu kandidata za kontrolore izbornih rezultata.

II. Uvjeti za imenovanje:

Opći uvjeti:
1. Prijavljeni kandidat je državljanin Bosne i Hercegovine s pravom glasa.
2. Za kontrolora izbornih rezultata ne može biti imenovana osoba (članak 2.3. Izbornog zakona BiH):
1. koje se ne može kandidirati u smislu odredbi članaka 1.6, 1.7 i 1.7a Izbornog zakona BiH;
2. koje je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije (predsjednik, potpredsjednik, generalni tajnik ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora);
3. koje je nositelj izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim člankom 2.12 stavak (4) Izbornog zakona;
4. koje je kandidat za izbore za bilo koji nivo vlasti (na Općim izborima 2018. i Lokalnim izborima 2020. godine); i
5. kojem je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornih zakona ili propisa za koju je osobno odgovorno, u posljednje četiri godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke.

Posebni uvjeti:
– da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno IV. ili V. stupanj stručne spreme;
– da ima izborno iskustvo (odnosno rad na poslovima kontrolora izbornih rezultata, rad na poslovima supervizora izbornih rezultata, rad na poslovima unosa izbornih rezultata i rad u biračkom odboru kao predsjednik ili član biračkog odbora).

III. Potrebna dokumentacija:

1. Prijava na javni oglas (popunjen obrazac za prijavu kandidata za kontrolora izbornih rezultata),
2. potvrda o prebivalištu,
3. Ovjerena kopija univerzitetske diplome/svjedočanstva o završenom školovanju,
4. Rješenje/uvjerenje o izbornom iskustvu.

IV. Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je petnaest (15) dana od dana objave javnog oglasa na oglasnoj ploči Grada Stolac, na web-stranici Grada Stolac i sredstvima javnog informiranja (lokalni radio, tisak).

V. Organ za provođenje postupka

Proceduru izbora kandidata po javnom glasu provodi GIP/GIK Stolac.

VI. Ostale informacije

GIP/GIK Stolac će nakon završene procedure po javnom oglasu imenovati kontrolore izbornih rezultata (ukupno 2 ili 3, prema broju biračkih mjesta) na period od 5 godina. Imenovani kontrolori izbornih rezultata, da bi bili angažirani, dužni su proći obuku, testiranje i certificiranje koju će organizirati i provesti SIP/CIK Bosne i Hercegovine. GIP/GIK Stolac će certificirane kontrolore izbornih rezultata angažirati prilikom provedbe izbora, na poslovima kontrole izbornih rezultata, za koje poslove je predviđena naknada za kontrolora izbornih rezultata. Visinu naknade određuje GIP/GIK Stolac. Obrazac prijave je sastavni je dio javnog oglasa.
Prijavu na javni oglas kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti u sjedište GIP/GIK Stolac sa naznakom:
GIP/GIK Stolac,
Adresa: Banovinska b.b., 88360 Stolac
„Prijava na javni oglas za kontrolora izbornih rezultata -ne otvarati-“.

Nepotpune i neblagovremene prijave GIP/GIK Stolac neće uzeti u razmatranje.

Predsjednik GIP/GIK Stolac
Miroslav Marić
Broj:09/2022
Grad Stolac, 28. 07. 2022. godine