036 853 101

grad@stolac.gov.ba

Javni oglas za imenovanje članova školskih odbora/upravnog vijeća javnih ustanova kojima je osnivač grad Stolac

Na temelju članka 7. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima («Sl. glasnik BiH»br: 12/03) i članka 1., 5., 6. i 7. Odluke o kriterijima i postupku za imenovanje upravnih odbora/upravnih vijeća javnih ustanova čiji osnivač je općina Stolac („Sl.glasnik općine Stolac“ broj: 1/12, 3/12 i 5/13), Gradonačelnik, raspisuje

JAVNI OGLAS

ZA IMENOVANJE ČLANOVA ŠKOLSKIH ODBORA/UPRAVNOG VIJEĆA

JAVNIH USTANOVA KOJIMA JE OSNIVAČ GRAD STOLAC

I- Raspisuje se javni oglas za imenovanje članova školskih odbora/upravnog vijeća javnih ustanova kojima je osnivač Grad Stolac, i to:

 

1. Upravno vijeće Javne ustanove Dječji vrtić Stolac:

– članovi iz reda osnivača – 2 (dva)

2. Školski odbor Osnovne škole Stolac:

– članovi iz reda osnivača – 3 (tri)

3. Školski odbor Osnovne škole Crnići:

– članovi iz reda osnivača – 3 (tri)

A) Opis pozicija članova školskih odbora/upravnog vijeća

Članovi školskog odbora i upravnog vijeća obavljaju poslove utvrđene Statutom Osnovne škole i Statuom dječjeg vrtića kao i poslove utvrđene posebnim propisima koji reguliraju oblast osnovnog i predškolskog obrazovanja.

B) Mandat članova

Članovi Upravnog vijeća biraju se na razdoblje od 4 ( četiri ) godine uz mogućnost ponovnog imenovanja.

C) Opći uvjeti za imenovanje

Opći uvjeti koje svaki kandidat treba ispunjavati su sljedeći:

1. da su državljani Bosne i Hercegovine,

2. da su stariji od 18 godina,

3. da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini vlasti u Bosni i Hercegovini u razdoblju od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,

4. da se na njih ne odnosi članak IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine,

5. da nisu na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine

6. da nisu izabrani dužnosnici, nositelji izvršnih funkcija ili savjetnici u smislu Zakona o sukobu interesa („Službene novine F BiH“ broj: 70/08),

7. da nemaju privatni interes u ustanovi u kojoj se kandidiraju u smislu članka 2. točka 1.2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine,

8. da nisu osuđivani za kazneno djelo i gospodarski prijestup koji su nespojivi sa pozicijom za koju se kandidiraju,

9. da im pravosnažnom presudom nije zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti ustanove,

10. da nisu članovi upravnog/nadzornog vijeća/odbora u više od dvije institucije.

D) Posebni uvjeti za imenovanje

Posebni uvjeti koje svaki kandidat treba ispunjavati su sljedeći:

1. VSS (VII) ili VŠS (VI),

2. 3 godine radnog iskustva,

3. poznavanje sadržaja i načina rada upravnog odbora u koji se kandidiraju,

4. uživanje ugleda u lokalnoj zajednici,

5. sposobnost za savjesno, odgovorno i odlučno obavljanje upražnjene pozicije,

6. sposobnost nepristranog donošenja odluka.

E) – Potrebni dokumenti

Uz Obrazac-1 kandidati su dužni priložiti (originalne ili ovjerene) dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta i to:

– životopis, adresu i kontakt telefon,

– uvjerenje o državljanstvu,

– izvod iz matične knjige rođenih,

– ovjerenu kopiju diplome,

– uvjerenje o radnom iskustvu,

– Ovjerenu izjavu da ispunjava uvijete iz poglavlja C) točke 3. do 10. ovog oglasa

Za sudjelovanje na javnom oglasu podnosi se popunjen obrazac (obrazac-1) u koji se unose osobni podaci i podaci o ustanovi u koju se kandidira i upitnik (obrazac-2) u koji se unose podaci o poziciji za koju se kandidira, podaci o obrazovanju i drugim oblicima stručnog osposobljavanja u profesiji, radnome iskustvu i dodatnim sposobnostima.

Prednji obrasci su dostupni na web stranici Grada Stoca-stolac.gov.ba.

F) Podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu «Večernji List» . Javni oglas bit će objavljen u dnevnom listu «Večernji List» i «Službenim novinama F BiH«. Prijave sa svim traženim dokumentima dostaviti na adresu Grad Stolac, Ul. Banovinska b.b. sa naznakom: PRIJAVA ZA NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANOVA ŠKOLSKIH ODBORA/UPRAVNOG VIJEĆA. U prijavi kandidati su dužni navesti na koju se poziciju kandidiraju, u koju ustanovu.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Broj: 01/1-1510/22
Datum: 10.10.2022. god.

GRADONAČELNIK
Stjepan Bošković, dipl.ing.