036 853 101

grad@stolac.gov.ba

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu stipendija studentima sa područja grada Stoca u akademskoj 2022./2023. godini

Na temelju članka 30. Statuta Grada Stoca («Sl. glasnik Grada Stoca» broj: 04/22) i Odluke o načinu i kriterijima za dodjelu stipendija studentima sa područja grada Stoca u akademskoj 2022./2023. godini («Sl. glasnik Grada Stoca» broj: 02/23), Gradonačelnik raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ
za dodjelu stipendija studentima sa područja grada Stoca
u akademskoj 2022./2023. godini

I

Raspisuje se javni natječaj za dodjelu stipendija iz proračuna Grada Stoca redovitim studentima prvog i drugog ciklusa visokog obrazovanja s područja grada Stoca (u daljem tekstu: studenti), koji ispunjavaju uvjete utvrđene Kriterijima i Javnim natječajem.
Stipendija se dodjeljuje za akademsku 2022./2023. godinu.

II

Pravo prijave na natječaj za dodjelu stipendije Grada Stoca imaju redoviti studenti s područja grada Stoca koji ispunjavaju slijedeće uvjete:
– da su državljani Bosne i Hercegovine,
– da imaju prebivalište na području grada Stoca,
– da su u statusu redovitog studenta,
– da tijekom studija nije obnovio više od jedne godine, s tim da to ne može biti godina u kojoj
se natječe za dodjelu stipendije,
– da student studira na javnoj visokoškolskoj ustanovi,
– da ne primaju stipendiju/subvenciju od drugog davatelja ili studentski kredit.

III

Iznos stipendije, broj korisnika stipendije i Rješenje o dodjeli stipendija donosi Gradonačelnik, na prijedlog Povjerenstva za utvrđivanje liste za dodjelu stipendija.
Lista za dodjelu stipendija utvrđuje se u skladu s kriterijima utvrđenim Odlukom o načinu i kriterijima za dodjelu stipendija studentima sa područja grada Stoca u akademskoj 2022./2023. godini.

IV

Prijave na natječaj za dodjelu stipendija podnose se isključivo na posebnom obrascu koji se može preuzeti na web stranici grada Stoca: www.stolac.gov.ba ili na pisarnici grada Stoca, Ul. Banovinska b.b. Stolac.

V

Uz prijavu na natječaj za dodjelu stipendije studenti su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:
1. Presliku CIPS-ove osobne iskaznice;
2. Potvrdu o statusu redovitog studenta i godini studija;
3. Potvrda da ne obnavlja godinu studija u tekućoj akademskoj godini;
4. Potvrdu Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ da ne primaju stipendiju navedenog Ministarstva;
5. Izjavu da ne primaju stipendiju od drugog davatelja ili studentski kredit;
6. Presliku prve stranice indeksa;
7. Dokaze o otežanim uvjetima života:
– dokaz o poginulim, umrlim ili nestalim roditeljima (uvjerenje nadležnog tijela ili smrtni list),
– rješenje o utvrđivanju invalidnosti za studenta podnositelja prijave,
– potvrdu o redovnom školovanju za studente čija su braća i sestre na redovitom školovanju.
8. Dokaz o postignutim rezultatima u učenju:
– za studente prve godine studija svjedodžbe o završenim razredima srednje škole,
– potvrdu o prosjeku ocjena iz prethodnih godina studija.

VI

Rok za podnošenje prijava je 31.05.2023.godine. Javni natječaj će biti objavljen na službenoj web stranici i oglasnoj ploči grada Stoca.

Prijave se podnose u zatvorenoj koverti putem pošte ili predajom na pisarnicu Gradske uprave, Ul. Banovinska b.b. Stolac sa naznakom – Povjerenstvo za utvrđivanje liste za dodjelu stipendija u akademskoj 2022./2023. godini.

Neblagovremene i nepotpune prijave se neće uzeti u razmatranje.
Sve informacije u vezi natječaja mogu se dobiti u zgradi Gradske uprave i na tel. 036/853-101.

 

GRADONAČELNIK
Stjepan Bošković, dipl. ing

Broj; 01/1-700/23
Datum: 08.05.2023. godine