036 853 101

grad@stolac.gov.ba

Centar za socijalni rad Stolac: JAVNI OGLAS za prijem djelatnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGOVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA/KANTON
GRAD STOLAC
Centar za socijalni rad Stolac
Banovinska bb- 88 360 Stolac

Broj: 05-522-1 /23
Stolac, 29.03.2023.g.

Na temelju čl.5.st.3. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u HNŽ-K, članka 6. st.3. Pravilnika o radu Centra za socijalni rad Stolac, broj : 05-541/16 od 19.7.2016.godine, čl. 29.Organizacije i sistematizacije radnih mjesta i zadataka javne ustanove Centar za socijalni rad stolac, broj : 05-542/16 od 19.7.2016.godine, odredaba Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Centra za socijalni rad Stolac, broj : 05- 675 /20 od 26.10. 2020.g. , odredaba Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Centra za socijalni rad Stolac, broj : 05-125 /23-UV od 30.01. 2023.g. i Odluke o raspisivanju javnog oglasa broj : 05-522 /23 od 29.03.2023.g., Centar za socijalni rad Stolac, objavljuje

JAVNI OGLAS
za prijem djelatnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

I. Raspisuje se Javni oglas na radno mjesto: Socijalni radnik, za broj izvršitelja: dva

Opis poslova radnog mjesta:
-Vođenje evidencija i dokumentacije socijalne skrbi, Dijagnostika slučaja, Tretman i druge usluge, rad organiziranja socijalne skrbi, poslovi starateljstva, poslovi pri usvojenjima, poslovi pri smještaju u ustanove socijalne skrbi i druge oblike smještaja,
Poslovi u postupcima stalne novčane pomoći i jednokratne novčane pomoći, poslovi rješavanja pitanja djece ugrožene obiteljskom situacijom, rad sa razvedenim roditeljima-roditeljima u brakorazvodnom sporu i roditeljima sa poremećenim odnosima, poslovi u pravima obitelji sa djecom-dječja skrb i skrb obitelji sa djecom, vođenje upravnih postupaka i priprema rješenja u upravnim postupcima socijalne skrbi.
– Drugi poslovi u skladu sa svojom stručnom spremom, po nalogu ravnatelja Centra.

Opći uvjeti, koje kandidat treba ispunjavati:

-da je državljanin Bosne i Hercegovine ,
-da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta,
-da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinska kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji , odnosno Bosni i Hercegovini ,
-da nije obuhvaćen odredbom članka IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine.
Pored općih uvjeta, kandidat treba ispunjavati i posebne uvjete za predmetno radno mjesto:
-Visoka školska sprema, najmanje VII. stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje (najmanje 240 ili 300 ECTS bodova) drugog ciklusa bolonjskog sustava studiranja/obrazovanja, odnosno visoka stručna sprema iz socijalnog rada ostvarena prije bolonjskog sustava studiranja.
-struka: socijalni rad,
-najmanje jedna godina radnog iskustva na poslovima u struci, po završenom fakultetu, u struci-socijalnog rada,

II. Popis potrebnih dokumenata uz prijavu
Prijava kandidata isključivo se popunjava u propisanom obrascu, objavljenom uz Javni oglas, na web stranici grada Stolac. Ista prijava se može preuzeti i na web stranici nadležnog ministarstva rada HNŽ-K.
Uz prijavu na javni oglas , koja treba sadržavati sve tražene podatke , potrebno je priložiti sljedeće dokumente (original ili ovjerena kopija):
-Uvjerenje o državljanstvu BiH (ne starije od 6 mjeseci) – original ili ovjerena kopija
-Diploma ili uvjerenje o završenoj školskoj struci iz oglasa- ovjerena kopija
-Dokaz o radnom iskustvu u struci , sa najmanje jednom godinom iskustva,
-Ovjerenu izjavu da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji , odnosno Bosni i Hercegovini , i da nije obuhvaćen odredbom članka IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Dokaz o općoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, kandidat je dužan pribaviti i dostaviti poslodavcu, nakon izbora kandidata na oglas, a najdalje 15 dana po donošenju konačne odluke o izboru kandidata po oglasu na razini poslodavca.

Izbor kandidata izvršiti će se u skladu sa odredbama općih akata Centra za socijalni rad Stolac, pozitivnih zakonskih propisa i odredaba Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u HNŽ-K.
III. Prijem se vrši na : neodređeno vrijeme. Probni rad se ne predviđa.
Prioritet pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima imaju osobe iz čl,1.Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji u HNŽ/K, kao i osobe koje po drugim važećim zakonima imaju prioritet u zapošljavanju, ukoliko ispunjavaju opće i posebne uvjete radnog mjesta.

IV. Rok trajanja oglasa i adresa za podnošenje prijava: Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja oglasa.
Neuredne, neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave na javni oglas sa traženom dokumentacijom dostaviti kovertirano uredno zapečaćene, u Centar za socijalni rad Stolac: na protokol Centra ( prizemlje radne zgrade Općine Stolac) ili poštom preporučeno na adresu: CENTAR ZA SOCIJALNI RAD STOLAC, Banovinska bb 88 360 Stolac , sa naznakom : „Prijava na javni oglas za prijem– NE OTVARATI“