036 853 101

grad@stolac.gov.ba

Obavijest za nezaposlene rodilje

Obavijest o primjeni Zakon o materijalnoj potpori obiteljima s djecom (“Službene novine F BiH” broj:52/22) i ostvarenju prava na novčanu pomoć nezaposlenoj porodilji, a radi porođaja i njege novorođenog djeteta

Korisnik prava na na novčanu pomoć nezaposlenoj rodilji (majka djeteta) iz članka 7. ovog zakona može ostvariti pravo na novčanu pomoć ukoliko je prijavljen na evidenciji Službe za zapošljavanje Županije, ili se nalazi na redovitom školovanju, odnosno ukoliko se na evidenciji Porezne uprave ne vodi kao uposlena osoba.

Visina novčane pomoći nezaposlenoj rodilji ne može biti manja od 55% najniže plaće u Federaciji BiH sukladno odredbama Zakona o radu, koju utvrđuje Vlada Hercegovačko-neretvanske županije posebnom odlukom, na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi Hercegovačko-neretvanske županije.
Za ostvarenje predmetnog prava uz zahtjev je potrebno priložiti:
1. Uvjerenje o kretanju roditelja djeteta (MUP),
2. Preslike osobnih iskaznica za roditelje djeteta,
3. Izvod iz matične knjige rođenih za novorođeno dijete,
4. Dokaz da rodilja nije u radnom odnosu (Uvjerenje nadležne Službe za zapošljavanje ili Uvjerenje Porezne uprave F BiH da se vodi kao nezaposlena osoba ili Potvrda o redovnom školovanju ne starije od tri mjeseca)
5. Preslika bankovnog računa podnositelja zahtjeva.

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati CZSR Stolac na tel: 036/819-047.

v.d. Ravnatelj
Centra za socijalni rad
Ivan Perić, dipl.iur , v.r.