036 853 101

grad@stolac.gov.ba

Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos

Na temelju članka 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH („Sl.novine F BiH“, broj 49/05) Gradonačelnik, objavljuje

JAVNI OGLAS za prijem namještenika u radni odnos

I- NAMJEŠTENICI
Radno mjesta:
1. Viši referent za operativno-tehničke poslove (dostavljač-domar)- 1 izvršitelj
2. Pomoćni radnik – održavanje čistoće- 1 izvršitelj

II- UVJETI
Pored općih uvjeta predviđenih člankom 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

Radno mjesto pod 1.
– SSS -IV stupanj, ( Gimnazija, Ekonomska, Strojarska ili druga škola tehničkog smjera),
– vozačka dozvola B kategorije
– šest (6) mjeseci radnog iskustva,

Radno mjesto pod 2.
– Osnovna Škola

III- POTREBNI DOKUMENTI ZA PRIJAVU (original ili ovjerena kopija)
 Prijavu na javni oglas sa životopisom
 Uvjerenje o državljanstvu,
 Svjedodžba o završenoj školi,
 Dokaz o radnom iskustvu (Radno mjesto pod 1.),
 Vozačka dozvola B kategorije (Radno mjesto pod 1.),
 Obavijest o prebivalištu-CIPS (ne starije od 3 mjeseca)
 Ovjerenu izjavu da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji , odnosno Bosni i Hercegovini,
 Ovjerenu izjavu da nije obuhvaćen odredbom članka IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine

IV- OSTALO
Prijave se podnose na protokol Ureda Gradonačelnika ili poštom preporučeno, na adresu: Grad Stolac, Banovinska b.b. 88360 Stolac, s naznakom: “Natječaj za prijem namještenika“ u roku od 15 dana od dana objave odnosno do 19.01.2024. godine do 15 sati.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Broj: 01/1-2 /24

Dana: 03.01.2024. godine

GRADONAČELNIK

Stjepan Bošković, dipl.ing.